ปฏิทินการศึกษา 2561 (ปริญญาตรี)

โพสต์19 มิ.ย. 2561 21:49โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 21:53 ]

ประกาศสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ระดับปริญญาตรี
****************************************

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยข้อกำหนดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ. 2553และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2560   และข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้


 ลำดับ

รายการ

ภาคเรียนที่ 1/2561

ภาคเรียนที่ 2/2561

ภาคเรียนที่ 3/2561

1

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียน

จันทร์ 2 มิถุนายน 2561 –

ศุกร์ 24 สิงหาคม  2561

จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 –

ศุกร์ 4 มกราคม 2562

จันทร์ 8 เมษายน 2562–

 ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562

2

เปิดภาคการศึกษา

เสาร์ 4 สิงหาคม 2561

เสาร์ 15 ธันวาคม 2561

เสาร์ 27 เมษายน 2562

3

สอบแก้สัญลักษณ์ I ของ

เทอมก่อนหน้า

พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 –

ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 – ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561

พฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2562 –ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561

จันทร์ 1 เมษายน 2562

จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562

5

สอบปลายภาคการศึกษา

เสาร์ 24 พฤศจิกายน 2561 –

อาทิตย์ 25 พฤศจิกายน 2561

เสาร์ 6 เมษายน 2562 –

อาทิตย์ 7 เมษายน 2562

เสาร์ 6 กรกฎาคม 2562 –

อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2562

6

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา

อาทิตย์ 25 พฤศจิกายน 2561

อาทิตย์ 7 เมษายน 2562

อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2562

7

ศรป. ส่งคะแนนสอบ  และคะแนนระหว่างภาคเรียน

จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 –

พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561

จันทร์ 8 เมษายน 2562 –พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562

จันทร์ 8 กรกฎาคม2562 –พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562

8

ศรป. ส่งบันทึกการสอน และรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)

จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 –

พุธ 26 ธันวาคม 2561

จันทร์ 8 เมษายน 256 2

พุธ 8 พฤษภาคม 2562

จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 –พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562

9

ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I

จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 –ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

จันทร์ 8 เมษายน 2562

ศุกร์ 26 เมษายน 2562

จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 –

ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562

10

เปิดภาคการศึกษาถัดไป

เสาร์  15 ธันวาคม  2561

เสาร์ 27 เมษายน 2562

เสาร์ 3 สิงหาคม 2562

11

สอบแก้สัญลักษณ์ I

เทอมถัดไป

พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 –ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561

พฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2562 –ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562

พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 – ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562

12

สถาบันฯ อนุมัติและ

ประกาศผลการเรียน

ศุกร์ 18 มกราคม 2562

ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562

ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562


ประกาศ  ณ วันที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2561


ดาวน์โหลดประกาศฉบับนี้Comments