กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

โพสต์22 มี.ค. 2562 01:03โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2562 05:35 โดย สุนิสา พูนทรัพย์เจริญ ]

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. บัณฑิตลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
 ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตถ่ายรูปหมู่แบ่งเป็น ๔ กลุ่มตามภาค
 ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ญาติบัณฑิตลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
 ๐๘.๐๐ - ๐๘.๑๕ น. บัณฑิต ญาติบัณฑิต ผู้บริหาร คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าหอประชุม
 ๐๘.๑๕ -๐๘.๓๐ น. ปัจฉิมโอวาท โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  พงศ์พิศ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ซ้อมรับปริญญา
 ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เสวนาวิชาการ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”
๑. คุณนงค์ลักษณ์  อัศวสกุลชัย  เรื่อง ข้าวสุข
๒. คุณจิระเดช   ใจก๋า  เรื่อง แปรรูปไผ่
๓. คุณภัณฑารักษ์  แก้วพลี  เรื่อง เกษตรผสมผสาน
๔. คุณศศิกุล  อ่อนเฉวียง เรื่อง ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ
๕. คุณพยง   แสนกมล  เรื่อง ฟาร์มเห็ด
ผู้ดำเนินการเสวนา ดร.สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐  น. พัก - รับประทานอาหาร
 ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. ประธานในพิธี กรรมการสภาสถาบันและแขกผู้มีเกียรติถ่ายรูปร่วมกับเมธาจารย์ ม.ชีวิตและผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
 ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตและญาติเข้าหอประชุม
 ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. ปาฐกถาเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต โดย พระธรรมโมลี ดร.
 ๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. ปาฐกถาผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โดย พระสุบิน ปณีโต
 ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย ประธานในพิธีเข้าสู่แท่นพิธี (เปิดเพลงมหาฤกษ์)
  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  นายกสภาสถาบันกล่าวรายงานการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
  ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กล่าวสดุดีบัณฑิต
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนภาคีผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกล่าวรายงานการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
  อธิการบดีกล่าวรายงานการดำเนินงานของสถาบัน
  ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต
  ประธานมอบปริญญากิตติมศักดิ์
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ่านรายนามเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประธานถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาโท และปริญญาตรี แด่พระภิกษุ
  • คณบดีบัณฑิตศึกษา อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ
  o  สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
  • คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ
  o สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  o สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
  o สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน
  บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน
  ประธานให้โอวาท
  ประธานออกจากหอประชุม (เปิดเพลงมหาฤกษ์)
 เสร็จพิธี