กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์5 มี.ค. 2561 07:56โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 08:31 ]

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพุธที่   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หอประชุมพุทธมณฑล   ตำบลศาลายา   อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
**************************************************
 ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. บัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัว  ณ  จุดลงทะเบียน
 ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตเข้าห้องประชุมพุทธมณฑล นั่งประจำเลขที่นั่งของตน
 ตั้งแถวเพื่อถ่ายภาพหมู่
 ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์
 ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พักตามอัธยาศัย และรับประทานอาหาร
 ๑๒.๐๐ น. บัณฑิตตั้งแถวในห้องประชุมชั้น ๒ ปีกซ้าย-ขวา
 ๑๒.๓๐ น. บัณฑิตเดินแถวเข้าหอประชุม
 ๑๓.๐๐ น. พิธีฝึกซ้อมใหญ่

  คณบดีบัณฑิตศึกษา อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

  • สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
  • สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

•  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

  • สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
  • สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน

บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน

อธิการบดีให้โอวาท

เสร็จพิธี

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ  หอประชุมพุทธมณฑล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

*************************************************

พิธีประสาทปริญญาบัตร


 ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. บัณฑิตเตรียมความพร้อม ณ  จุดลงทะเบียน  (ห้องประชุมชั้น ๒ ปีกซ้าย – ขวา)
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ตั้งแถวเตรียมเข้าหอประชุม
 ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เดินแถวเข้าหอประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้รับเชิญประจำที่นั่ง
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. ปาฐกถาโดยตัวแทนเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต
 ๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐  น. ปาฐกถาโดยตัวแทนผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์
 ๐๙.๓๐ น. ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานในพิธีเข้าสู่แท่นพิธี  (เปิดเพลงมหาฤกษ์)

 ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 นายกสภาสถาบันกล่าวรายงานการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร

 ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กล่าวสดุดีบัณฑิต

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 ในฐานะตัวแทนภาคีผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  กล่าวรายงานการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและ สังคม

 อธิการบดีกล่าวรายงานการดำเนินงานของสถาบัน

                            

 ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต

 ประธานมอบปริญญากิตติมศักดิ์

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ่านรายนามเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตและปริญญากิตติมศักดิ์


 ประธานถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาโท และปริญญาตรี แด่พระภิกษุ


 คณบดีบัณฑิตศึกษา อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

 สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

 สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน


 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

 สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

 สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน

 

 บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน

 ประธานให้โอวาท

 ประธานออกจากหอประชุม (เปิดเพลงมหาฤกษ์)

 เสร็จพิธี