แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาทางเลือกของมหาวิทยาลัยชีวิต

โพสต์14 มี.ค. 2561 08:04โดยAlee Muhammat

ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ขอความกรุณาเครือข่าย ม.ชีวิต ทำแบบสอบถามออนไลน์ ตามประเด็นที่ท่านเกี่ยวข้อง (เลือกทำเพียงข้อเดียว) ดังต่อไปนี้


โปรดกรอกข้อมูลตามความจริงให้ครบทุกหน้า ทุกส่วน ทุกข้อ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ทีนี้ ที่ได้สละเวลาทำแบบสอบถามนี้อย่างระมัดระวัง ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์


Comments