ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

โพสต์9 ก.ย. 2561 23:45โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2561 23:52 ]

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.15-17.00 น. 
ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ 101 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

จัดโดย โครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.) สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปฏิทินการศึกษา 2561 (ปริญญาตรี)

โพสต์19 มิ.ย. 2561 21:49โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 21:53 ]


ประกาศสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ระดับปริญญาตรี
****************************************

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยข้อกำหนดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ. 2553และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2560   และข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้


 ลำดับ

รายการ

ภาคเรียนที่ 1/2561

ภาคเรียนที่ 2/2561

ภาคเรียนที่ 3/2561

1

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียน

จันทร์ 2 มิถุนายน 2561 –

ศุกร์ 24 สิงหาคม  2561

จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 –

ศุกร์ 4 มกราคม 2562

จันทร์ 8 เมษายน 2562–

 ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562

2

เปิดภาคการศึกษา

เสาร์ 4 สิงหาคม 2561

เสาร์ 15 ธันวาคม 2561

เสาร์ 27 เมษายน 2562

3

สอบแก้สัญลักษณ์ I ของ

เทอมก่อนหน้า

พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 –

ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 – ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561

พฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2562 –ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561

จันทร์ 1 เมษายน 2562

จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562

5

สอบปลายภาคการศึกษา

เสาร์ 24 พฤศจิกายน 2561 –

อาทิตย์ 25 พฤศจิกายน 2561

เสาร์ 6 เมษายน 2562 –

อาทิตย์ 7 เมษายน 2562

เสาร์ 6 กรกฎาคม 2562 –

อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2562

6

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา

อาทิตย์ 25 พฤศจิกายน 2561

อาทิตย์ 7 เมษายน 2562

อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2562

7

ศรป. ส่งคะแนนสอบ  และคะแนนระหว่างภาคเรียน

จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 –

พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561

จันทร์ 8 เมษายน 2562 –พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562

จันทร์ 8 กรกฎาคม2562 –พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562

8

ศรป. ส่งบันทึกการสอน และรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)

จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 –

พุธ 26 ธันวาคม 2561

จันทร์ 8 เมษายน 256 2

พุธ 8 พฤษภาคม 2562

จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 –พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562

9

ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I

จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 –ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

จันทร์ 8 เมษายน 2562

ศุกร์ 26 เมษายน 2562

จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 –

ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562

10

เปิดภาคการศึกษาถัดไป

เสาร์  15 ธันวาคม  2561

เสาร์ 27 เมษายน 2562

เสาร์ 3 สิงหาคม 2562

11

สอบแก้สัญลักษณ์ I

เทอมถัดไป

พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 –ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561

พฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2562 –ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562

พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 – ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562

12

สถาบันฯ อนุมัติและ

ประกาศผลการเรียน

ศุกร์ 18 มกราคม 2562

ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562

ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562


ประกาศ  ณ วันที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2561


ดาวน์โหลดประกาศฉบับนี้ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 28-29 มิ.ย.61

โพสต์16 มิ.ย. 2561 02:58โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2561 03:01 ]


ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร  (เมธาจารย์ ม.ชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ด้วยวิธีใช้พิษผึ้งบำบัด ในกิจกรรมการให้บริการแก่สังคมของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ


โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่บำบัด ได้แก่ เจ็บข้อ เจ็บเข่า ไมเกรน รูมาตอยน์ เก๊า นิ้วล็อค ภูมิแพ้ นอนกรน ริดสีดวงทวาร โดยมีเงื่อนไขว่า ๑. ท้องไม่ว่างตอนมารักษา

๒. ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคไต หรือไข้หวัด ๓. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๔. พักผ่อนเพียงพอ ๕. กรณีสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีรอบเดือนหรือตั้งครรภ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับการทดสอบก่อนว่าแพ้ผึ้งหรือไม่ ถ้าแพ้ก็บำบัดด้วยพิษผึ้งไม่ได้


กำหนดให้บริการในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. และวันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.

ณ อาคารเรียนหลัง ๑ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


หากท่านมีความประสงค์ขอเข้ารับการบำบัดโรคด้วยพิษผึ้ง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นายวิเชียร วชิรเสรีชัย โทร ๐๘๔-๐๙๐-๕๗๙๙

หรือโทร ๐๓๔-๗๕๗-๔๕๒-๙ ต่อ ๑๐๓ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ขอเชิญบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ด้วยวิธีใช้พิษผึ้งบำบัด

โพสต์14 มี.ค. 2561 08:56โดยAlee Muhammat


ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร  (เมธาจารย์ ม.ชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ด้วยวิธีใช้พิษผึ้งบำบัด ในกิจกรรมการให้บริการแก่สังคมของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ


โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่บำบัด ได้แก่ เจ็บข้อ เจ็บเข่า ไมเกรน รูมาตอยน์ เก๊า นิ้วล็อค ภูมิแพ้ นอนกรน ริดสีดวงทวาร โดยมีเงื่อนไขว่า ๑. ท้องไม่ว่างตอนมารักษา

๒. ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคไต หรือไข้หวัด ๓. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๔. พักผ่อนเพียงพอ ๕. กรณีสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีรอบเดือนหรือตั้งครรภ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับการทดสอบก่อนว่าแพ้ผึ้งหรือไม่ ถ้าแพ้ก็บำบัดด้วยพิษผึ้งไม่ได้


กำหนดให้บริการในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. และวันศุกร์ที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.

ณ อาคารเรียนหลัง ๑ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


หากท่านมีความประสงค์ขอเข้ารับการบำบัดโรคด้วยพิษผึ้ง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นายวิเชียร วชิรเสรีชัย โทร ๐๘๔-๐๙๐-๕๗๙๙

หรือโทร ๐๓๔-๗๕๗-๔๕๒-๙ ต่อ ๑๐๓ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาทางเลือกของมหาวิทยาลัยชีวิต

โพสต์14 มี.ค. 2561 08:04โดยAlee Muhammat


ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ขอความกรุณาเครือข่าย ม.ชีวิต ทำแบบสอบถามออนไลน์ ตามประเด็นที่ท่านเกี่ยวข้อง (เลือกทำเพียงข้อเดียว) ดังต่อไปนี้


โปรดกรอกข้อมูลตามความจริงให้ครบทุกหน้า ทุกส่วน ทุกข้อ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ทีนี้ ที่ได้สละเวลาทำแบบสอบถามนี้อย่างระมัดระวัง ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์


รวมวีดิทัศน์ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์14 มี.ค. 2561 06:44โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 06:52 ]


พิธีประสาทปริญญาบัตร 8 มีนาคม 2561

โอวาทประธานในพิธี

ปาฐกถาจากผู้แทนเมธาจารย์ ม.ชีวิต

ปาฐกถาจากผู้แทนปริญญากิตติมศักดิ์

สัมภาษณ์ นศ. มาลา จินดาหลวง

สัมภาษณ์ นศ. ศรีพรรณ์ เชื้อสุวรรณ

ข่าวค่ำ ช่อง 9 อสมท. วันที่ 8 มีนาคม 2561
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์9 มี.ค. 2561 09:48โดยadmin lifeacth   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 02:16 โดย Alee Muhammat ]กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์5 มี.ค. 2561 07:56โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 08:31 ]


กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพุธที่   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หอประชุมพุทธมณฑล   ตำบลศาลายา   อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
**************************************************
 ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. บัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัว  ณ  จุดลงทะเบียน
 ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตเข้าห้องประชุมพุทธมณฑล นั่งประจำเลขที่นั่งของตน
 ตั้งแถวเพื่อถ่ายภาพหมู่
 ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์
 ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พักตามอัธยาศัย และรับประทานอาหาร
 ๑๒.๐๐ น. บัณฑิตตั้งแถวในห้องประชุมชั้น ๒ ปีกซ้าย-ขวา
 ๑๒.๓๐ น. บัณฑิตเดินแถวเข้าหอประชุม
 ๑๓.๐๐ น. พิธีฝึกซ้อมใหญ่

  คณบดีบัณฑิตศึกษา อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

 • สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
 • สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

•  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

 • สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
 • สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน

บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน

อธิการบดีให้โอวาท

เสร็จพิธี

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ  หอประชุมพุทธมณฑล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

*************************************************

พิธีประสาทปริญญาบัตร


 ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. บัณฑิตเตรียมความพร้อม ณ  จุดลงทะเบียน  (ห้องประชุมชั้น ๒ ปีกซ้าย – ขวา)
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ตั้งแถวเตรียมเข้าหอประชุม
 ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เดินแถวเข้าหอประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้รับเชิญประจำที่นั่ง
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. ปาฐกถาโดยตัวแทนเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต
 ๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐  น. ปาฐกถาโดยตัวแทนผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์
 ๐๙.๓๐ น. ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานในพิธีเข้าสู่แท่นพิธี  (เปิดเพลงมหาฤกษ์)

 ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 นายกสภาสถาบันกล่าวรายงานการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร

 ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กล่าวสดุดีบัณฑิต

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 ในฐานะตัวแทนภาคีผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  กล่าวรายงานการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและ สังคม

 อธิการบดีกล่าวรายงานการดำเนินงานของสถาบัน

                            

 ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต

 ประธานมอบปริญญากิตติมศักดิ์

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ่านรายนามเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตและปริญญากิตติมศักดิ์


 ประธานถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาโท และปริญญาตรี แด่พระภิกษุ


 คณบดีบัณฑิตศึกษา อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

 สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

 สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน


 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

 สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

 สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน

 

 บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน

 ประธานให้โอวาท

 ประธานออกจากหอประชุม (เปิดเพลงมหาฤกษ์)

 เสร็จพิธี


  

  

  

             


        


ขอเชิญร่วมการประชุมปฏิบัติการ “การประกอบการ (Entrepreneurship): ฐานคิดวัฒนธรรมใหม่ และแนวปฏิบัติเพื่อการเริ่มต้น (Start-up)”

โพสต์28 ก.พ. 2561 08:04โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 09:10 ]วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวข้อการบรรยาย

• บรรยายฐานคิดและแนวปฏิบัติเพื่อการเริ่มต้นประกอบการธุรกิจ
    โดย ศ.ดร.กุนเธอร์ ฟัลติน (ภาษาที่ใช้ คือ อังกฤษ)
    แปลโดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

• นำเสนอและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง  การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน

• อภิปรายฐานคิดใหม่และแนวปฏิบัติของการประกอบการธุรกิจ
     โดย ดร.ฟัลติน และผู้แทนการประกอบการธุรกิจอีก 2 ท่าน
     นำอภิปรายโดย ดร.สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


ประวัติวิทยากร

    ดร.กุนเทอร์ ฟัลติน เป็นศาสตราจารย์ด้านการประกอบการที่ Free University of Berlin สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติ ได้ก่อตั้งบริษัท Tea Campaign ที่สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้ตลาดชาในประเทศเยอรมัน กลายเป็นผู้นำเข้าชาดาร์จิลลิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และปัจจุบันได้ขยายกิจการโดยนำเข้าชาจากแคว้นอัสสัมอีกด้วย ศ.ดร.ฟัลติน มีลูกศิษย์มากมายที่ประสบความสำเร็จ ที่มีธุรกิจ start up ซึ่งเป็นการยืนยันในแนวคิดของการประกอบการที่ไม่ใช่เพียงการบริหารธุรกิจ แต่เป็นการคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดนวัตกรรม ตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันอย่างรุนแรงได้

    ศ.ดร.ฟัลติน ได้รับรางวัลมากมายจากในประเทศเยอรมนีและจากสถาบันต่างๆ ในหลายประเทศ ในฐานะผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมใหม่ของนักประกอบการ อย่างมูลนิธิไพรส์ เบบสัน ที่มอบรางวัลในฐานะ “ผู้นำความมีชีวิตชีวาของการประกอบการสู่วงวิชาการ”


    ศ.ดร.ฟัลติน คือ ผู้เขียนหนังสือ “ความคิดมีค่ากว่าเงิน” (Brain vs Capital) ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการประกอบการ (Entrepreneurship) ที่ขายดีที่สุดในเยอรมนี มีการตีพิมพ์ถึง 11 ครั้ง และมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกกว่า 10 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยหนังสือเล่มนี้ “นอกจากได้สร้างแรงบันดาลใจ ได้เปลี่ยนชีวิตและมีผลต่อผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างวิธีคิดใหม่ของการประกอบการธุรกิจ พร้อมด้วยความรู้ และประสบการณ์ของการเริ่มต้นประกอบการธุรกิจ ด้วยตัวอย่างที่หลากหลายในระดับโลก
 2. วิเคราะห์การประกอบการในกรณีต่างๆของไทย เช่น การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน และการประกอบการอื่นๆ ที่สังคมไทยสนใจ
 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมของสถาบัน


วิธีการประชุมปฏิบัติการ

 1. ศ.ดร.ฟัลติน จะบรรยายนำ ให้แนวคิดและประสบการณ์ของท่านและของลูกศิษย์ รวมทั้งคนหนึ่งที่มีธุรกิจ start up ที่เบอร์ลิน และมีสาขาที่เชียงใหม่ที่มีพนักงานกว่า 300 คน
 2. จากนั้น ท่านจะนำ “การประกอบการ” เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาวิเคราะห์ โดยเฉพาะของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม
 3. การวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะต่อการประกอบการอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เตรียมมาเพื่อการหารือและเรียนรู้ร่วมกัน (ทั้งนี้ขอให้ผู้ร่วมประชุมได้เตรียมข้อมูลของตนมานำเสนอ โดยขอให้แจ้งผู้จัดทราบประเด็นการประกอบการล่วงหน้า)

รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน

ค่าลงทะเบียน 500 บาท
เป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการประชุมและหนังสือ “ความคิด มีค่ากว่าเงิน” มูลค่า 250 บาท มอบให้ท่าน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่บัญชี : 709-0-25239-6
ชื่อบัญชี : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ผู้ประสานงานโครงการ:
น.ส.ชฎาพรณ์ เตียวสกุล โทร.098 270 7459
น.ส.ธัญชนก พูลสวัสดิ์ โทร.081 763 9794
น.ส.ปิยนันท์ ทองอำไพ โทร.084 701 1306


ดาวน์โหลด

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

โพสต์7 พ.ย. 2560 04:57โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2560 05:59 ]


ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร  (ผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ด้วยวิธีใช้พิษผึ้งบำบัด ในกิจกรรมการให้บริการแก่สังคมของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่บำบัด ได้แก่ เจ็บข้อ เจ็บเข่า ไมเกรน รูมาตอยน์ เก๊า นิ้วล็อค ภูมิแพ้ นอนกรน ริดสีดวงทวาร โดยมีเงื่อนไขว่า 

๑. ท้องไม่ว่างตอนมารักษา

๒. ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคไต หรือไข้หวัด 

๓. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

๔. พักผ่อนเพียงพอ 

๕. กรณีสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีรอบเดือนหรือตั้งครรภ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับการทดสอบก่อนว่าแพ้ผึ้งหรือไม่ ถ้าแพ้ก็บำบัดด้วยพิษผึ้งไม่ได้


กำหนดให้บริการในระหว่างวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พ.ย.  ๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. และวันศุกร์ที่  ๒๔  พ.ย. ๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารเรียนหลัง ๑ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


หากท่านมีความประสงค์ขอเข้ารับการบำบัดโรคด้วยพิษผึ้ง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นายวิเชียร วชิรเสรีชัย โทร ๐๘๔-๐๙๐-๕๗๙๙

หรือโทร ๐๓๔-๗๕๗-๔๕๒-๙ ต่อ ๑๐๓ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

1-10 of 13