ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ด้วยวิธีใช้พิษผึ้งบำบัด

โพสต์14 มี.ค. 2561 08:56โดยAlee Muhammat


ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร  (เมธาจารย์ ม.ชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ด้วยวิธีใช้พิษผึ้งบำบัด ในกิจกรรมการให้บริการแก่สังคมของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ


โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่บำบัด ได้แก่ เจ็บข้อ เจ็บเข่า ไมเกรน รูมาตอยน์ เก๊า นิ้วล็อค ภูมิแพ้ นอนกรน ริดสีดวงทวาร โดยมีเงื่อนไขว่า ๑. ท้องไม่ว่างตอนมารักษา

๒. ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคไต หรือไข้หวัด ๓. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๔. พักผ่อนเพียงพอ ๕. กรณีสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีรอบเดือนหรือตั้งครรภ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับการทดสอบก่อนว่าแพ้ผึ้งหรือไม่ ถ้าแพ้ก็บำบัดด้วยพิษผึ้งไม่ได้


กำหนดให้บริการในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. และวันศุกร์ที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.

ณ อาคารเรียนหลัง ๑ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


หากท่านมีความประสงค์ขอเข้ารับการบำบัดโรคด้วยพิษผึ้ง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นายวิเชียร วชิรเสรีชัย โทร ๐๘๔-๐๙๐-๕๗๙๙

หรือโทร ๐๓๔-๗๕๗-๔๕๒-๙ ต่อ ๑๐๓ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาทางเลือกของมหาวิทยาลัยชีวิต

โพสต์14 มี.ค. 2561 08:04โดยAlee Muhammat


ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ขอความกรุณาเครือข่าย ม.ชีวิต ทำแบบสอบถามออนไลน์ ตามประเด็นที่ท่านเกี่ยวข้อง (เลือกทำเพียงข้อเดียว) ดังต่อไปนี้


โปรดกรอกข้อมูลตามความจริงให้ครบทุกหน้า ทุกส่วน ทุกข้อ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ทีนี้ ที่ได้สละเวลาทำแบบสอบถามนี้อย่างระมัดระวัง ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์


รวมวีดิทัศน์ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์14 มี.ค. 2561 06:44โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 06:52 ]


พิธีประสาทปริญญาบัตร 8 มีนาคม 2561

โอวาทประธานในพิธี

ปาฐกถาจากผู้แทนเมธาจารย์ ม.ชีวิต

ปาฐกถาจากผู้แทนปริญญากิตติมศักดิ์

สัมภาษณ์ นศ. มาลา จินดาหลวง

สัมภาษณ์ นศ. ศรีพรรณ์ เชื้อสุวรรณ

ข่าวค่ำ ช่อง 9 อสมท. วันที่ 8 มีนาคม 2561
ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์9 มี.ค. 2561 09:48โดยadmin lifeacth   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 02:16 โดย Alee Muhammat ]กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์5 มี.ค. 2561 07:56โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 08:31 ]


กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่พิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันพุธที่   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หอประชุมพุทธมณฑล   ตำบลศาลายา   อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
**************************************************
 ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. บัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัว  ณ  จุดลงทะเบียน
 ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตเข้าห้องประชุมพุทธมณฑล นั่งประจำเลขที่นั่งของตน
 ตั้งแถวเพื่อถ่ายภาพหมู่
 ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์
 ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พักตามอัธยาศัย และรับประทานอาหาร
 ๑๒.๐๐ น. บัณฑิตตั้งแถวในห้องประชุมชั้น ๒ ปีกซ้าย-ขวา
 ๑๒.๓๐ น. บัณฑิตเดินแถวเข้าหอประชุม
 ๑๓.๐๐ น. พิธีฝึกซ้อมใหญ่

  คณบดีบัณฑิตศึกษา อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

 • สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
 • สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

•  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

 • สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
 • สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน

บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน

อธิการบดีให้โอวาท

เสร็จพิธี

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ  หอประชุมพุทธมณฑล  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

*************************************************

พิธีประสาทปริญญาบัตร


 ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. บัณฑิตเตรียมความพร้อม ณ  จุดลงทะเบียน  (ห้องประชุมชั้น ๒ ปีกซ้าย – ขวา)
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ตั้งแถวเตรียมเข้าหอประชุม
 ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. เดินแถวเข้าหอประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้รับเชิญประจำที่นั่ง
 ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. ปาฐกถาโดยตัวแทนเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต
 ๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐  น. ปาฐกถาโดยตัวแทนผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์
 ๐๙.๓๐ น. ฯพณฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานในพิธีเข้าสู่แท่นพิธี  (เปิดเพลงมหาฤกษ์)

 ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

 นายกสภาสถาบันกล่าวรายงานการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร

 ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กล่าวสดุดีบัณฑิต

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 ในฐานะตัวแทนภาคีผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  กล่าวรายงานการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและ สังคม

 อธิการบดีกล่าวรายงานการดำเนินงานของสถาบัน

                            

 ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต

 ประธานมอบปริญญากิตติมศักดิ์

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ่านรายนามเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตและปริญญากิตติมศักดิ์


 ประธานถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาโท และปริญญาตรี แด่พระภิกษุ


 คณบดีบัณฑิตศึกษา อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

 สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

 สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน


 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ

 สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

 สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน

 

 บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน

 ประธานให้โอวาท

 ประธานออกจากหอประชุม (เปิดเพลงมหาฤกษ์)

 เสร็จพิธี


  

  

  

             


        


ขอเชิญร่วมการประชุมปฏิบัติการ “การประกอบการ (Entrepreneurship): ฐานคิดวัฒนธรรมใหม่ และแนวปฏิบัติเพื่อการเริ่มต้น (Start-up)”

โพสต์28 ก.พ. 2561 08:04โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 09:10 ]วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวข้อการบรรยาย

• บรรยายฐานคิดและแนวปฏิบัติเพื่อการเริ่มต้นประกอบการธุรกิจ
    โดย ศ.ดร.กุนเธอร์ ฟัลติน (ภาษาที่ใช้ คือ อังกฤษ)
    แปลโดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

• นำเสนอและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง  การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน

• อภิปรายฐานคิดใหม่และแนวปฏิบัติของการประกอบการธุรกิจ
     โดย ดร.ฟัลติน และผู้แทนการประกอบการธุรกิจอีก 2 ท่าน
     นำอภิปรายโดย ดร.สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


ประวัติวิทยากร

    ดร.กุนเทอร์ ฟัลติน เป็นศาสตราจารย์ด้านการประกอบการที่ Free University of Berlin สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติ ได้ก่อตั้งบริษัท Tea Campaign ที่สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้ตลาดชาในประเทศเยอรมัน กลายเป็นผู้นำเข้าชาดาร์จิลลิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และปัจจุบันได้ขยายกิจการโดยนำเข้าชาจากแคว้นอัสสัมอีกด้วย ศ.ดร.ฟัลติน มีลูกศิษย์มากมายที่ประสบความสำเร็จ ที่มีธุรกิจ start up ซึ่งเป็นการยืนยันในแนวคิดของการประกอบการที่ไม่ใช่เพียงการบริหารธุรกิจ แต่เป็นการคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดนวัตกรรม ตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันอย่างรุนแรงได้

    ศ.ดร.ฟัลติน ได้รับรางวัลมากมายจากในประเทศเยอรมนีและจากสถาบันต่างๆ ในหลายประเทศ ในฐานะผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมใหม่ของนักประกอบการ อย่างมูลนิธิไพรส์ เบบสัน ที่มอบรางวัลในฐานะ “ผู้นำความมีชีวิตชีวาของการประกอบการสู่วงวิชาการ”


    ศ.ดร.ฟัลติน คือ ผู้เขียนหนังสือ “ความคิดมีค่ากว่าเงิน” (Brain vs Capital) ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการประกอบการ (Entrepreneurship) ที่ขายดีที่สุดในเยอรมนี มีการตีพิมพ์ถึง 11 ครั้ง และมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกกว่า 10 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยหนังสือเล่มนี้ “นอกจากได้สร้างแรงบันดาลใจ ได้เปลี่ยนชีวิตและมีผลต่อผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างวิธีคิดใหม่ของการประกอบการธุรกิจ พร้อมด้วยความรู้ และประสบการณ์ของการเริ่มต้นประกอบการธุรกิจ ด้วยตัวอย่างที่หลากหลายในระดับโลก
 2. วิเคราะห์การประกอบการในกรณีต่างๆของไทย เช่น การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน และการประกอบการอื่นๆ ที่สังคมไทยสนใจ
 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมของสถาบัน


วิธีการประชุมปฏิบัติการ

 1. ศ.ดร.ฟัลติน จะบรรยายนำ ให้แนวคิดและประสบการณ์ของท่านและของลูกศิษย์ รวมทั้งคนหนึ่งที่มีธุรกิจ start up ที่เบอร์ลิน และมีสาขาที่เชียงใหม่ที่มีพนักงานกว่า 300 คน
 2. จากนั้น ท่านจะนำ “การประกอบการ” เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาวิเคราะห์ โดยเฉพาะของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม
 3. การวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะต่อการประกอบการอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เตรียมมาเพื่อการหารือและเรียนรู้ร่วมกัน (ทั้งนี้ขอให้ผู้ร่วมประชุมได้เตรียมข้อมูลของตนมานำเสนอ โดยขอให้แจ้งผู้จัดทราบประเด็นการประกอบการล่วงหน้า)

รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน

ค่าลงทะเบียน 500 บาท
เป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการประชุมและหนังสือ “ความคิด มีค่ากว่าเงิน” มูลค่า 250 บาท มอบให้ท่าน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่บัญชี : 709-0-25239-6
ชื่อบัญชี : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ผู้ประสานงานโครงการ:
น.ส.ชฎาพรณ์ เตียวสกุล โทร.098 270 7459
น.ส.ธัญชนก พูลสวัสดิ์ โทร.081 763 9794
น.ส.ปิยนันท์ ทองอำไพ โทร.084 701 1306


ดาวน์โหลด

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

โพสต์7 พ.ย. 2560 04:57โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2560 05:59 ]


ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร  (ผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ด้วยวิธีใช้พิษผึ้งบำบัด ในกิจกรรมการให้บริการแก่สังคมของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่บำบัด ได้แก่ เจ็บข้อ เจ็บเข่า ไมเกรน รูมาตอยน์ เก๊า นิ้วล็อค ภูมิแพ้ นอนกรน ริดสีดวงทวาร โดยมีเงื่อนไขว่า 

๑. ท้องไม่ว่างตอนมารักษา

๒. ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคไต หรือไข้หวัด 

๓. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

๔. พักผ่อนเพียงพอ 

๕. กรณีสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีรอบเดือนหรือตั้งครรภ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับการทดสอบก่อนว่าแพ้ผึ้งหรือไม่ ถ้าแพ้ก็บำบัดด้วยพิษผึ้งไม่ได้


กำหนดให้บริการในระหว่างวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พ.ย.  ๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. และวันศุกร์ที่  ๒๔  พ.ย. ๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารเรียนหลัง ๑ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


หากท่านมีความประสงค์ขอเข้ารับการบำบัดโรคด้วยพิษผึ้ง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นายวิเชียร วชิรเสรีชัย โทร ๐๘๔-๐๙๐-๕๗๙๙

หรือโทร ๐๓๔-๗๕๗-๔๕๒-๙ ต่อ ๑๐๓ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 2-3 ต.ค. 60

โพสต์17 ก.ย. 2560 00:42โดยAlee Muhammat


ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร  (ผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ด้วยวิธีใช้พิษผึ้งบำบัด ในกิจกรรมการให้บริการแก่สังคมของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ


โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่บำบัด ได้แก่ เจ็บข้อ เจ็บเข่า ไมเกรน รูมาตอยน์ เก๊า นิ้วล็อค ภูมิแพ้ นอนกรน ริดสีดวงทวาร โดยมีเงื่อนไขว่า 

๑. ท้องไม่ว่างตอนมารักษา

๒. ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคไต หรือไข้หวัด 

๓. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

๔. พักผ่อนเพียงพอ 

๕. กรณีสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีรอบเดือนหรือตั้งครรภ์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับการทดสอบก่อนว่าแพ้ผึ้งหรือไม่ ถ้าแพ้ก็บำบัดด้วยพิษผึ้งไม่ได้


กำหนดให้บริการในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ต.ค. ๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. และวันอังคารที่ ๓ ต.ค. ๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ อาคารเรียนหลัง ๑ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


หากท่านมีความประสงค์ขอเข้ารับการบำบัดโรคด้วยพิษผึ้ง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ นายวิเชียร วชิรเสรีชัย โทร ๐๘๔-๐๙๐-๕๗๙๙

หรือโทร ๐๓๔-๗๕๗-๔๕๒-๙ ต่อ ๑๐๓ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.


มาตรฐานเกษตรเพื่อชีวิต สำหรับพืชอาหาร

โพสต์29 ส.ค. 2560 19:56โดยadmin lifeacth   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2560 22:12 ]

มาตรฐานเกษตรเพื่อชีวิต สำหรับพืชอาหารที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสังคม

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)อนุญาตให้ใช้สารเคมีฆ่าหญ้า สารพิษกำจัดแมลงและโรคพืชแล้วเว้นระยะก่อนเก็บเกี่ยว ซึ่งยากแก่การปฏิบัติ อีกทั้งการใช้สารพิษเหล่านั้นยังไม่ปลอดภัยต่อผู้ปลูกที่มักไม่ได้ป้องกันตนเองอย่างรัดกุม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็มีข้อจำกัดมากมายสำหรับผู้เริ่มต้น เช่นมีข้อกำหนดให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่มีส่วนผสมของกากอุตสาหกรรม ซึ่งก็คือต้องหมักปุ๋ยใช้เอง เพราะปุ๋ยอินทรีย์ที่จำหน่ายในท้องตลาด ล้วนมีส่วนผสมของกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอ้อยหรือโรงงานผงชูรส มูลสัตว์ที่ใช้ผสมก็มาจากการเลี้ยงแบบฟาร์มที่มียาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ จนอาจกล่าวได้ว่าหาพืชอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆได้ยากมาก ค่าขอตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็แพง  ด้วยเหตุนี้สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนจึงได้จัดทำ “มาตรฐานเกษตรเพื่อชีวิตสำหรับพืชอาหาร” โดยมาตรฐานนี้ห้ามการใช้สารเคมีฆ่าหญ้า ฆ่าแมลงและโรคพืชโดยเด็ดขาด แต่ให้ใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมีเงื่อนไข โดยเน้นที่การบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ มาตรฐานนี้จึงอยู่กลางๆระหว่างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ GAP ซึ่งใช้ในการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ยากแก่การปฏิบัติ

 <<คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น

ข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรเพื่อชีวิตสำหรับพืชอาหาร ดังนี้

ดิน 
๑) มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นตลอดเวลา และแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดินให้มีคุณภาพ โดยมีไส้เดือนดินเป็นตัวชี้วัด
๒) ไม่ปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิกส์

น้ำ
๑) ไม่ใช้น้ำที่ปนเปื้อนโลหะหนัก และแสวงหาความรู้เรื่องการบำบัดน้ำ
๒) ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัดที่สุด

การปลูกและดูแลรักษา 
๑) ทุ่มเทด้วยใจ สร้างสรรค์อย่างประณีต ใช้วัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น ใช้เงินลงทุนน้อย แต่ใช้ความรู้ แรงงาน และทรัพยากรในครัวเรือนและในชุมชน หลีกเลี่ยงการกู้หนี้ยืมสินมาทำการผลิต 
๒) ใช้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ไม่ใช้พันธุ์พืชที่ตัดแต่งพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
๓) เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดที่มีฟิลเลอร์เป็นอนินทรีย์สารซึ่งทำให้ดินแข็ง
๔) ไม่ใช้สารเคมีสำหรับกำจัดหนอน แมลง วัชพืช และโรคพืช มุ่งแสวงหาความรู้ในการใช้วิธีกลและสารชีวภัณฑ์แทน
๕) ใช้การปลูกพืชหมุนเวียนในการควบคุมโรคพืชและแมลง

การเก็บเกี่ยว
๑) เก็บเกี่ยวพืชในช่วงเวลาตามอายุของพืชและวิธีการที่เหมาะสม (ให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติโดยไม่เร่ง) 
๒)ใช้ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และการขนส่งที่เหมาะสม 
๓) ในกรณีที่จำเป็นต้องบ่มผลผลิต ให้หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการบ่มสุก 
๔) ไม่ใช้วิธีเผาตอซังหลังเก็บเกี่ยว

การตลาด
๑) เน้นการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน แต่สามารถจัดการผลผลิตส่วนเกินเพื่อขายในท้องถิ่นไปจนถึงรวมกลุ่มกันทำวิสาหกิจชุมชนจำหน่าย ไม่มุ่งเน้นเพื่อการส่งออก 
๒) มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชนและเครือข่าย โดยไม่มุ่งหวังเอากำไรแต่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว

เปรียบเทียบข้อกำหนดที่สำคัญบางข้อของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกษตรเพื่อชีวิตสำหรับพืชอาหาร

สิ่งที่ใช้

ในการปลูก

ประเภทมาตรฐาน

 GAP

เกษตรอินทรีย์

เกษตรเพื่อชีวิต

 เมล็ดตัดต่อพันธุกรรม(GMO)

ปุ๋ยเคมี

 (ประกอบปุ๋ยอินทรีย์)

ยาฆ่าหญ้า/วัชพืช

ยาฆ่าแมลง/สัตว์ศัตรูพืช

เคมีกำจัดโรคพืช

ไคโตซาน(เร่งราก)

 (ที่ผลิตจากอินทรีย์สาร เช่น กะปิ)

อินทรีย์สารจากกากอุตสาหกรรมอาหาร

ระยะเวลารับรอง

๒ ปี

๒ ปี

๒ ปี


ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 24-25 ส.ค. 60

โพสต์22 ส.ค. 2560 03:52โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 08:31 ]


โดย  อ.ประเสริฐ นพคุณขจร

กำหนดให้บริการระหว่าง วันพฤหัสบดีที่  24  ส.ค.  60  เวลา  10.00 - 19.00 น. 
และ วันศุกร์ที่  25  ส.ค.  60  เวลา  09.00 - 15.30 น. 
ณ  อาคารเรียนหลัง  ๑  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการบำบัดฯ ได้ที่ นายวิเชียร วชิรเสรีชัย โทรศัพท์ 084-090-5799

 

1-10 of 10