ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรกัญชาเพื่อสุขภาพของประชาชน รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 มกราคม 2563 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

โพสต์18 ธ.ค. 2562 02:57โดยadmin lifeacth   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2562 03:09 ]

ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจแปลงตามมาตรฐาน SDGsPGS

โพสต์12 พ.ย. 2562 19:07โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2562 19:12 ]


ระหว่างวันที่ 14 -16 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

**** ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน 200 บาท ได้ในวันอบรม*****


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบ้านไม้ไผ่

โพสต์3 ก.ค. 2562 00:42โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 02:52 ]

อบรมด้วยการร่วมกันสร้างบ้านไม้ไผ่จริง ขนาด 5X6 เมตร 1 หลังแบบบ้านไม้ไผ่เชียงดาว ขนาด 5x6 เมตร

อบรม 3 วัน คือ
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

หลักสูตรที่อบรม
  • วิธีเตรียมไม้ไผ่ไม่ให้มอด-แมลง กัดกิน
  • วิธีขึ้นโครงบ้าน
  • วิธีทำพื้นฟาก
  • วิธีสานฝาบ้าน
  • วิธีไพรหลังคา
  • วิธีเข้าสลัก
  • ฯลฯ
วิทยากรโดย: คุณจีรเดช ใจก๋า ผู้เชี่ยวชาญการสร้างบ้านไม้ไผ่ จาก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ท่านละ 2,000 บาท
รวมที่พัก 2 คืน อาหารและเครื่องดื่มตลอดการอบรม
(รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 30 คน)

โอนเงินค่าอบรมได้ที่
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
เลขที่บัญชี 709-0-35548-9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ แจ้งการโอนเงินได้ที่
อาจารย์ธัญชนก พูลสวัสดิ์
โทร. 081-763-9794
E-mail: thunchanokp@life.ac.th

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

โพสต์22 มี.ค. 2562 01:03โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2562 05:35 โดย สุนิสา พูนทรัพย์เจริญ ]


ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. บัณฑิตลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
 ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตถ่ายรูปหมู่แบ่งเป็น ๔ กลุ่มตามภาค
 ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ญาติบัณฑิตลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน
 ๐๘.๐๐ - ๐๘.๑๕ น. บัณฑิต ญาติบัณฑิต ผู้บริหาร คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าหอประชุม
 ๐๘.๑๕ -๐๘.๓๐ น. ปัจฉิมโอวาท โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  พงศ์พิศ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ซ้อมรับปริญญา
 ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เสวนาวิชาการ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”
๑. คุณนงค์ลักษณ์  อัศวสกุลชัย  เรื่อง ข้าวสุข
๒. คุณจิระเดช   ใจก๋า  เรื่อง แปรรูปไผ่
๓. คุณภัณฑารักษ์  แก้วพลี  เรื่อง เกษตรผสมผสาน
๔. คุณศศิกุล  อ่อนเฉวียง เรื่อง ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ
๕. คุณพยง   แสนกมล  เรื่อง ฟาร์มเห็ด
ผู้ดำเนินการเสวนา ดร.สุรเชษฐ  เวชชพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐  น. พัก - รับประทานอาหาร
 ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. ประธานในพิธี กรรมการสภาสถาบันและแขกผู้มีเกียรติถ่ายรูปร่วมกับเมธาจารย์ ม.ชีวิตและผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
 ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตและญาติเข้าหอประชุม
 ๑๓.๓๐ - ๑๓.๔๕ น. ปาฐกถาเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต โดย พระธรรมโมลี ดร.
 ๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. ปาฐกถาผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ โดย พระสุบิน ปณีโต
 ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย ประธานในพิธีเข้าสู่แท่นพิธี (เปิดเพลงมหาฤกษ์)
  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  นายกสภาสถาบันกล่าวรายงานการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
  ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กล่าวสดุดีบัณฑิต
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนภาคีผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกล่าวรายงานการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
  อธิการบดีกล่าวรายงานการดำเนินงานของสถาบัน
  ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต
  ประธานมอบปริญญากิตติมศักดิ์
  • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ่านรายนามเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประธานถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาโท และปริญญาตรี แด่พระภิกษุ
  • คณบดีบัณฑิตศึกษา อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ
  o  สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
  • คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ่านรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ
  o สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  o สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
  o สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน
  บัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน
  ประธานให้โอวาท
  ประธานออกจากหอประชุม (เปิดเพลงมหาฤกษ์)
 เสร็จพิธี
   

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 24-25 ธ.ค. 61

โพสต์18 ธ.ค. 2561 18:37โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2561 18:39 ]


ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร (เมธาจารย์ ม.ชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วยด้วยวิธีใช้พิษผึ้งบำบัด ในกิจกรรมการให้บริการแก่สังคมของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ


โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่บำบัด ได้แก่ เจ็บข้อ เจ็บเข่า ไมเกรน รูมาตอยด์เก๊าท์นิ้วล็อค ภูมิแพ้ นอนกรน ริดสีดวงทวาร กระดูกทับเส้น ตาฝ้า ตาฟาง มองไม่ชัด ปวดบ่าไหล่ติด หูมีเสียง หูดับ วิงเวียนศีรษะ โดยมีเงื่อนไขว่า

๑. ท้องไม่ว่างตอนมารักษา

๒. ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคไต หรือไข้หวัด

๓. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๔. พักผ่อนเพียงพอ

๕. กรณีสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีรอบเดือนหรือตั้งครรภ์


ทั้งนี้ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับการทดสอบก่อนว่าแพ้ผึ้งหรือไม่ ถ้าแพ้ก็บำบัดด้วยพิษผึ้งไม่ได้


กำหนดให้บริการในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา๑๐.๐๐-๑๙.๐๐น. และวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐น.ณ อาคารเรียนหลัง ๑ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 

หากท่านมีความประสงค์ขอเข้ารับการบำบัดโรคด้วยพิษผึ้ง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่

นายวิเชียร วชิรเสรีชัย โทร ๐๘๔-๐๙๐-๕๗๙๙หรือโทร ๐๓๔-๗๕๗-๔๕๒-๙ ต่อ ๑๐๑, ๑๐๓

ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง

โพสต์16 ต.ค. 2561 00:43โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 02:22 ]


ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร (เมธาจารย์ ม.ชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วยด้วยวิธีใช้พิษผึ้งบำบัด ในกิจกรรมการให้บริการแก่สังคมของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ


โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่บำบัด ได้แก่ เจ็บข้อ เจ็บเข่า ไมเกรน รูมาตอยด์เก๊าท์นิ้วล็อค ภูมิแพ้ นอนกรน ริดสีดวงทวาร กระดูกทับเส้น ตาฝ้า ตาฟาง มองไม่ชัด ปวดบ่าไหล่ติด หูมีเสียง หูดับ วิงเวียนศีรษะ โดยมีเงื่อนไขว่า

๑. ท้องไม่ว่างตอนมารักษา

๒. ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคไต หรือไข้หวัด

๓. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๔. พักผ่อนเพียงพอ

๕. กรณีสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีรอบเดือนหรือตั้งครรภ์


ทั้งนี้ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับการทดสอบก่อนว่าแพ้ผึ้งหรือไม่ ถ้าแพ้ก็บำบัดด้วยพิษผึ้งไม่ได้


กำหนดให้บริการในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ต.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา๑๐.๐๐-๑๙.๐๐น. และวันศุกร์ที่ ๒๖ ต.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐น.ณ อาคารเรียนหลัง ๑ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 

หากท่านมีความประสงค์ขอเข้ารับการบำบัดโรคด้วยพิษผึ้ง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่

นายวิเชียร วชิรเสรีชัย โทร ๐๘๔-๐๙๐-๕๗๙๙หรือโทร ๐๓๔-๗๕๗-๔๕๒-๙ ต่อ ๑๐๑, ๑๐๓

ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

การเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์6 ต.ค. 2561 03:51โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2561 20:49 ]


เพื่อให้การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ,ศูนย์ประสานงานเครือข่าย ม.ชีวิต จังหวัด (ศปจ.) และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต (ศรช.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่ระบุไว้ในตารางและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

โพสต์4 ต.ค. 2561 09:55โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2561 02:13 ]


ประกาศสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

--------------------------------------

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘กำหนดให้อาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๓ (๑) แห่ง พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

>> กดเพื่ออ่านประกาศฉบับเต็ม


การประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

โพสต์9 ก.ย. 2561 23:45โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2561 23:52 ]

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.15-17.00 น. 
ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ 101 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

จัดโดย โครงการวิจัย ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.) สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปฏิทินการศึกษา 2561 (ปริญญาตรี)

โพสต์19 มิ.ย. 2561 21:49โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 21:53 ]


ประกาศสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ระดับปริญญาตรี
****************************************

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยข้อกำหนดสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ. 2553และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2560   และข้อบังคับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้


 ลำดับ

รายการ

ภาคเรียนที่ 1/2561

ภาคเรียนที่ 2/2561

ภาคเรียนที่ 3/2561

1

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียน

จันทร์ 2 มิถุนายน 2561 –

ศุกร์ 24 สิงหาคม  2561

จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 –

ศุกร์ 4 มกราคม 2562

จันทร์ 8 เมษายน 2562–

 ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562

2

เปิดภาคการศึกษา

เสาร์ 4 สิงหาคม 2561

เสาร์ 15 ธันวาคม 2561

เสาร์ 27 เมษายน 2562

3

สอบแก้สัญลักษณ์ I ของ

เทอมก่อนหน้า

พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 –

ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 – ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561

พฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2562 –ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

จันทร์ 19 พฤศจิกายน 2561

จันทร์ 1 เมษายน 2562

จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562

5

สอบปลายภาคการศึกษา

เสาร์ 24 พฤศจิกายน 2561 –

อาทิตย์ 25 พฤศจิกายน 2561

เสาร์ 6 เมษายน 2562 –

อาทิตย์ 7 เมษายน 2562

เสาร์ 6 กรกฎาคม 2562 –

อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2562

6

วันสุดท้ายของภาคการศึกษา

อาทิตย์ 25 พฤศจิกายน 2561

อาทิตย์ 7 เมษายน 2562

อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2562

7

ศรป. ส่งคะแนนสอบ  และคะแนนระหว่างภาคเรียน

จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 –

พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561

จันทร์ 8 เมษายน 2562 –พฤหัสบดี 25 เมษายน 2562

จันทร์ 8 กรกฎาคม2562 –พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562

8

ศรป. ส่งบันทึกการสอน และรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)

จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 –

พุธ 26 ธันวาคม 2561

จันทร์ 8 เมษายน 256 2

พุธ 8 พฤษภาคม 2562

จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 –พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562

9

ลงทะเบียนขอสอบแก้สัญลักษณ์ I

จันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561 –ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561

จันทร์ 8 เมษายน 2562

ศุกร์ 26 เมษายน 2562

จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 –

ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562

10

เปิดภาคการศึกษาถัดไป

เสาร์  15 ธันวาคม  2561

เสาร์ 27 เมษายน 2562

เสาร์ 3 สิงหาคม 2562

11

สอบแก้สัญลักษณ์ I

เทอมถัดไป

พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 –ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561

พฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2562 –ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562

พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 – ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562

12

สถาบันฯ อนุมัติและ

ประกาศผลการเรียน

ศุกร์ 18 มกราคม 2562

ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562

ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562


ประกาศ  ณ วันที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2561


ดาวน์โหลดประกาศฉบับนี้1-10 of 21