บริการวิชาการ

อบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

โพสต์17 พ.ย. 2562 08:11โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2562 08:11 ]


สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสมุทรสงคราม ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสมุทรสงครามร่วมกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนและสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดสมุทรสงคราม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดสมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครสวรรค์ เพชรบุรีและจังหวัดนครปฐม รวม 70 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนงค์ แรกพินิจ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมสู่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ซึ่งเป็นสถาบันที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตามความสะดวกของผู้ที่เรียนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยสนับสนุนให้นักศึกษาทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Participatory Action Research) ที่สามารถนำไปปฏิบัติการสร้างอาชีพสร้างรายได้จริง และประชาสัมพันธ์ว่าสถาบันฯกำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ สถาบันฯ มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์และบ่มเพาะให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมที่สามารถเชื่อมโยงในการนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้ และต้องมีมาตรฐานแบบชุมชนมีส่วนร่วม หรือ PGS ซึ่งเสนอโดย IFOAM และสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยได้นำมาพัฒนาต่อ เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การสหประชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs) 

นายชัยยันต์ อยู่ศิริ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสมุทรสงคราม กล่าวว่าจังหวัดสมุทรสงคราม มีศักยภาพสูงมากในด้านการเกษตรโดยเฉพาะมะพร้าว ส้มโอ และกล้วยน้ำว้า ซึ่งที่ผ่านมามีแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานต่างๆน้อยมาก เพราะพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมีภูมินิเวศที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำลำคลอง แต่ละแปลงมีระบบน้ำที่เชื่อมโยงกับลำประโดงที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำทำให้มีน้ำขึ้นน้ำลงในสวน ซึ่งหากมีการปนเปื้อนสารเคมีในแม่น้ำ ก็อาจทำให้มีการกระจายการปนเปื้อนไปสู่แปลงเกษตรกรได้ แต่ก็สามารถบริหารจัดการและปรับปรุงแปลงเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ด้วยการบำบัดน้ำก่อนนำเข้าสู่แปลงเกษตรแทนการปล่อยให้น้ำเข้าสู่แปลงโดยตรงเหมือนก่อน การจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่ทำอินทรีย์ที่ต้องการรับรองแปลง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนามาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม ในระบบ SDGsPGS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีการขับเคลื่อนทั่วประเทศ
 
นายเชษฐา สุขประเสริฐ ประธานสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย แสดงความชื่นชมผู้ที่เข้าร่วมอบรมซึ่งมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้มาก และกล่าวว่าจากการติดตามข้อมูลจากเกษตร ความท้าทายหลักของเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงครามคือการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยได้มองเห็นโอกาสในการพัฒนา "แม่กลองโมเดล" แนวทางการจัดการน้ำในแปลงเกษตรอินทรีย์และรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งสามารถทำได้ และจากการลงพื้นที่ฝึกตรวจแปลงของผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้เห็นโมเดลการจัดการน้ำในแปลงเกษตรอินทรีย์ที่สามารถเป็นต้นแบบได้ จะได้มีการขยายผลในเรื่องนี้ และนำนวัตกรรมในเรื่องการบำบัดน้ำมาร่วมปรับปรุงแปลง ก่อนที่จะมีการจัดประชุมกลั่นกรองและประชุมรับรองเป็นแปลงอินทรีย์ หรือเป็นแปลงระยะปรับเปลี่ยนสู่อินทรีย์ต่อไป

จังหวะก้าวต่อไปของการขับเคลื่อน SDGsPGS จังหวัดสมุทรสงครามคือการจัดกลุ่มลงตรวจแปลง การนำเข้าฐานข้อมูล การประชุมกลั่นกรองและการประชุมรับรอง โดยมีกำหนดประชุมกลั่นกรองในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และประชุมรับรองในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

//รายงานโดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย (TSATA - ทีซาต้า)
1-1 of 1