ปรับฐานความคิด โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ

ผลงานนักศึกษา

 • สมคิด ทองรักษา นักศึกษาดีเด่น ปี 2560 นายสมคิด ทองรักษานักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศรช. ชุมพร ศรป.สุราษฏร์ธานีโครงงานพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์กาแฟออแกนิกส์ กาแฟคั่วหม้อดิน ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 00:01 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • นพโรจน์ ชัยวิเชียรฉัตร นักศึกษาดีเด่น ปี 2560 นายนพโรจน์ ชัยวิเชียรฉัตรนักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศรช.สุรินทร์ ศรป.ศรีสะเกษโครงงานการพัฒนาธุรกิจรับเหมาที่ต้องใช้เครื่องจ ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2562 21:45 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • เบญจรงค์ ศรีบุรินทร์ นักศึกษาดีเด่น ปี 2560 นายเบญจรงค์ ศรีบุรินทร์นักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศรช.เลย ศรป.อุดรธานีโครงงานเลี้ยงกบและปลาในกระชังบกเพื่อเพิ่มรายได้ของข้าพเจ้า       เบญจรงค์ ศรีบุร ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2562 21:32 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 42 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • เมธาจารย์ ม.ชีวิต ๒๕๖๑ "เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต" หมายถึง ผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่าง มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ชีวิตและงานที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและส ...
  ส่ง 9 พ.ค. 2562 02:10 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • รายนามผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พระสุบิณ  ปณีโต ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ)นายศิริพงษ์  โทหนองตอ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตก ...
  ส่ง 9 พ.ค. 2562 02:12 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น ...
  ส่ง 24 มี.ค. 2562 05:35 โดย สุนิสา พูนทรัพย์เจริญ
 • ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 24-25 ธ.ค. 61 ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร (เมธาจารย์ ม.ชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2561 18:39 โดย Alee Muhammat
 • ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร (เมธาจารย์ ม.ชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป ...
  ส่ง 16 ต.ค. 2561 02:22 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 บทความวิชาการ 
 • บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 The role of local communities to propel Thailand to model 4.0ดร.วงศ์สถิตย์  วิสุภีอาจารย์ประจำ บัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2560 04:05 โดย สุภาพรรณ คงเจริญ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 บทความวิจัย 
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »