ปรับฐานความคิด โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ

ผลงานนักศึกษา

 • อุทัย ประทีป นักศึกษาดีเด่น ศรป.อุดรธานี อุทัย ประทีป เริ่มทำโครงงานเทอมที่ 3 ของปีที่ 1 เริ่มที่การทำเกษตรปลอดสารพืชผักสวนครัว เป็นการทดลองดิน เพราะดินเป็นดินปนทราย ดินเหนียว บางแปลงเป็นดินเค ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 19:53 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • สุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ์ นักศึกษาดีเด่น ศรป.นครสวรรค์ สุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ์ ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว รับจ้างก่อสร้างถนน ตำแหน่งทางสังคมได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาจังหวัด (สจ ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 19:47 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • สุชัญญ์ญา กะสังข์ นักศึกษาดีเด่น ศรป.มหาสารคาม สุชัญญา กระสังข์ เดิมทีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำห้อง VIP ที่บริษัท การบินไทย ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 19:40 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความแนะนำ

 • โลกในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเป็นสวรรค์หรือนรก? จากผู้จัดการออนไลน์ โดยประสาท มีแต้มเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (ก่อตั้งเมื่อปี 2560) ให้บรรยายในหัวข้อ “ภาคประชาสังคมกับอนาคตประเทศไทย”ระหว่างการบรรยายที่ปรึกษาสถาบันฯ (คุณเดช พุ่มคชา นักพัฒนาอาวุโส) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำรายงานสรุปสาระที่ผมได้บรรยายเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป ผมจึงขอถือโอกาสนี้นำเรื่องดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟังในที่นี้เสียเลยอ่านต่อ >>>
  ส่ง 25 พ.ย. 2561 20:02 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ห้องเรียนชุมชน

 • เรียนรู้แบบ “เจอนั่น-เจอนี่” ที่ ม.ชีวิต ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร / ผู้ประสานงานเครือข่าย ม.ชีวิต จ.ชุมพรสอนที่ ม.ชีวิต (สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน) มาก็หลายปี ได้เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษามาก็หลายรุ่น หลายวัย หลายอาชีพ ฯลฯ สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนยึดถือเป็นหลักในการเป็นครูคือ เราจะดำรงตนเป็นกัลยาณมิตรที่ดี (ที่สุด) ของนักศึกษา ที่วงเล็บตรงคำว่า (ที่สุด) เพราะรู้ว่ายังอีกนาน...อีกไกล...ไม่มีวันสิ้นสุด มีเรื่องดีๆ ทั้งเก่าและใหม่โผล่หน้าเข้ามาทักทายให้ได้ไตร่ตรองสะท้อนคิด ได้นำไปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างตนเองกับนักศึกษา และนี่ค ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 10:06 โดย admin lifeacth
 • ชวนไปหนำข้าว ทำนาข้าวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ บทความและภาพถ่าย : อาจารย์ปรีชา รักษ์เมือง ศรช. บ้านนาสาร ศรป.สุราษฏร์ธานีผู้เขียนร่วมเรียนรู้การหนำข้าวกับนักศึกษาด้วยเห็นว่าต้นยางพารา ในเนื้อที่ 4 ไร่ ยังเป็นต้นเล็กผู้ใหญ่สุต้าน จันทร์พุ่ม นักศึกษาจากศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศรช.บ้านนาสาร) จึงคิดใช้พื้นที่ว่างของตน สร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่น โดยผู้ใหญ่สุต้าน ร่วมกับผู้นำในท้องถิ่น ได้ฟื้นฟูการทำนาแบบท้องถิ่นของหมู่บ้านขึ้น เพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีการนี้สู่เยาวชนในหมู่บ้านให้รู้จักการทำนาแบบท ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 07:56 โดย admin lifeacth
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 บทความวิชาการ 
 • บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 The role of local communities to propel Thailand to model 4.0ดร.วงศ์สถิตย์  วิสุภีอาจารย์ประจำ บัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2560 04:05 โดย สุภาพรรณ คงเจริญ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 บทความวิจัย 
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »