ปรับฐานความคิด โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ

ผลงานนักศึกษา

 • พิเชษฐ์ ทองบ่อ นักศึกษาดีเด่น ปี 2560 นายพิเชษฐ์ ทองบ่อนักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศรช.ปิยภูมิประชารักษ์ ศรป.นครสวรรค์โครงงานหมูสวรรค์                 พิเชษฐ์ ทองบ่อ มีความฝันตั้งแต ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2562 20:09 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • เสถียร เทพสนธิ นักศึกษาดีเด่น ปี 2560 นายเสถียร เทพสนธินักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศรช.ปิยภูมิประชารักษ์ ศรป.นครสวรรค์โครงงานนวัตกรรมจากภูมิปัญญาการปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยดไร่นายเสถียร ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2562 20:05 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • สมคิด ทองรักษา นักศึกษาดีเด่น ปี 2560 นายสมคิด ทองรักษานักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศรช. ชุมพร ศรป.สุราษฏร์ธานีโครงงานพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์กาแฟออแกนิกส์ กาแฟคั่วหม้อดิน ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 00:01 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • เมธาจารย์ ม.ชีวิต ๒๕๖๑ "เมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต" หมายถึง ผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่าง มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ชีวิตและงานที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนและส ...
  ส่ง 9 พ.ค. 2562 02:10 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • รายนามผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พระสุบิณ  ปณีโต ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ)นายศิริพงษ์  โทหนองตอ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตก ...
  ส่ง 9 พ.ค. 2562 02:12 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบ้านไม้ไผ่ อบรมด้วยการร่วมกันสร้างบ้านไม้ไผ่จริง ขนาด 5X6 เมตร 1 หลังแบบบ้านไม้ไผ่เชียงดาว ขนาด 5x6 เมตรอบรม 3 วัน คือว ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2562 15:48 โดย Alee Muhammat
 • กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น ...
  ส่ง 24 มี.ค. 2562 05:35 โดย สุนิสา พูนทรัพย์เจริญ
 • ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 24-25 ธ.ค. 61 ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร (เมธาจารย์ ม.ชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2561 18:39 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 บทความวิชาการ 
 • บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 The role of local communities to propel Thailand to model 4.0ดร.วงศ์สถิตย์  วิสุภีอาจารย์ประจำ บัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2560 04:05 โดย สุภาพรรณ คงเจริญ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 บทความวิจัย 
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »