ปรับฐานความคิด โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ

ผลงานนักศึกษา

 • สมคิด ทองรักษา นักศึกษาดีเด่น ปี 2560 นายสมคิด ทองรักษานักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศรช. ชุมพร ศรป.สุราษฏร์ธานีโครงงานพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์กาแฟออแกนิกส์ กาแฟคั่วหม้อดิน ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 00:01 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • นพโรจน์ ชัยวิเชียรฉัตร นักศึกษาดีเด่น ปี 2560 นายนพโรจน์ ชัยวิเชียรฉัตรนักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศรช.สุรินทร์ ศรป.ศรีสะเกษโครงงานการพัฒนาธุรกิจรับเหมาที่ต้องใช้เครื่องจ ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2562 21:45 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • เบญจรงค์ ศรีบุรินทร์ นักศึกษาดีเด่น ปี 2560 นายเบญจรงค์ ศรีบุรินทร์นักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศรช.เลย ศรป.อุดรธานีโครงงานเลี้ยงกบและปลาในกระชังบกเพื่อเพิ่มรายได้ของข้าพเจ้า       เบญจรงค์ ศรีบุร ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2562 21:32 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 42 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความแนะนำ

 • โลกในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเป็นสวรรค์หรือนรก? จากผู้จัดการออนไลน์ โดยประสาท มีแต้มเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (ก่อตั้งเมื่อปี 2560) ให้บรรยายในหัวข้อ “ภาคประชาสังคมกับอนาคตประเทศไทย”ระหว่างการบรรยายที่ปรึกษาสถาบันฯ (คุณเดช พุ่มคชา นักพัฒนาอาวุโส) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำรายงานสรุปสาระที่ผมได้บรรยายเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป ผมจึงขอถือโอกาสนี้นำเรื่องดังกล่าวมาเล่าสู่กันฟังในที่นี้เสียเลยอ่านต่อ >>>
  ส่ง 25 พ.ย. 2561 20:02 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ห้องเรียนชุมชน

 • แผนแม่บทชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าซาง หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนแม่จัน-พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย รุ่นปี 2557 ร่วมกับแกนนำชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนบ้านป่าซางหมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภายใต้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมืองประชาพิจัยและพัฒนา (PR&D: People Research and Development) ตลอดกระบวนการแกนนำชุมชนได้เรียนรู้เครื่องมือสำรวจทุนชุมชน สำรวจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนผังประวัติศาสตร์ชุมชน แผนผังศักยภาพและจุดเสี่ยงของชุมชน ได้ร่วมฝันภาพอนาคตของชุมชน จนนำไปสู่การจัดทำวิสัยทัศน์ชุมชนและแผนแม่บทชุมชนบ้านป่าซาง กระบวนการนี้นับเป ...
  ส่ง 13 ธ.ค. 2561 21:20 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • ปลูกอยู่ปลูกกินที่บ้านเลิศอรุณ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ นักศึกษา ศรช.สังขะ ศปจ.สุรินทร์ รุ่น ๕๖ ร่วมกันผู้นำชุมชน ส.อบต. อสม. ปราชญ์ท้องถิ่น กลุ่มอาชีพเย็บผ้า กลุ่มหม่อนไหมทอผ้า เรียนรู้ร่วมกันในการทำประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน การสำรวจทุนชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา พบว่าปัญหาหลักคือ “การซื้ออยู่ซื้อกิน” ร่วมกันจินตนาการภาพอนาคตของหมู่บ้านที่ต้องการ  การสังเคราะห์วิสัยทัศน์และแผนแม่บทชุมชน การศึกษาดูงานกับปราชญ์ท้องถิ่น จนถึงการตัดสินใจร่วมกันที่จะทำโครงงานแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนตามแผนแม่บทที่จัดทำไว้ มีโครงการ/กิจกรรมที่เด่น ได้แก ...
  ส่ง 13 ธ.ค. 2561 21:15 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 24-25 ธ.ค. 61 ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร (เมธาจารย์ ม.ชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2561 18:39 โดย Alee Muhammat
 • ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร (เมธาจารย์ ม.ชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป ...
  ส่ง 16 ต.ค. 2561 02:22 โดย Alee Muhammat
 • การเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ณ ...
  ส่ง 15 ต.ค. 2561 20:49 โดย Alee Muhammat
 • มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ ประกาศสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ --------------------------------------ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร ...
  ส่ง 6 ต.ค. 2561 02:13 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 บทความวิชาการ 
 • บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 The role of local communities to propel Thailand to model 4.0ดร.วงศ์สถิตย์  วิสุภีอาจารย์ประจำ บัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2560 04:05 โดย สุภาพรรณ คงเจริญ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 บทความวิจัย 
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »