https://www.sites.google.com/a/life.ac.th/main/home/rab-smakhr-ns-2-62-1

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจแปลงตามมาตรฐาน SDGsPGS ระหว่างวันที่ 14 -16 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม**** ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน 200 บาท ได้ในวันอบรม ...
    ส่ง 12 พ.ย. 2562 19:12 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานบริการวิชาการ

  • อบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสมุทรสงคราม ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGSวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสมุทรสงครามร่วมกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนและสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS จังหวัดสมุทรสงคราม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดสมุทรสงคราม กร ...
    ส่ง 17 พ.ย. 2562 08:11 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://www.sites.google.com/a/life.ac.th/main/kestr-pheux-chiwit