หน่วยงานภายใน


แสดง 45 รายการ
ฝายงาน / ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลหมายเลขภายในอีเมล
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ฝายงาน / ตำแหน่งชื่อ - นามสกุลหมายเลขภายในอีเมล
อธิการบดี ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ 142 chamnongr@life.ac.th 
รองอธิการบดี ดร.ปรีชา อุยตระกูล 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์ 
คณบดีสำนักบัณฑิตศึกษา ดร.ทวิช บุญธิรัศมี 161 tawitb@life.ac.th 
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี น.ส.ชฎาพรณ์ เตียวสกุล 149 nattidat@life.ac.th 
หัวหน้างานกองทุนและสวัสดิการ,พนักงานการเงินและบัญชี น.ส.สุภา ด่านเจริญจิต 165 supad@life.ac.th 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน-บัญชี และตรวจสอบภายใน น.ส.อารีย์ พึ่งมาก 164 areep@life.ac.th 
พนักงานการเงินและบัญชี น.ส.จิรวรรณ ผ่านกระแสร์ 165 jirawanp@life.ac.th 
พนักงานการเงินและบัญชี น.ส.สุวรรณา เสวกวรรณ์ 164 suwannas@life.ac.th 
หัวหน้างานพัสดุและการจัดการทรัพย์สิน น.ส.อาภาพร พันธ์ประสิทธิ์เวช 163 apapornp@life.ac.th 
พนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายทรงวุฒิ แสงใส 167 sorasaks@life.ac.th 
พนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ นายนิพล ทุ่มนุ่ม 167 nipont@life.ac.th 
พนักงานสารบรรณและธุรการ น.ส.ภูษณิศา องอาจ phusanisao@life.ac.th 
หัวหน้างานสำนักพิมพ์ ม.ชีวิต นายอาลี มูฮำหมัด 126 aleem@life.ac.th 
พนักงานสำนักพิมพ์ ม.ชีวิต น.ส.สุภาพรรณ คงเจริญ 127 suphaphank@life.ac.th 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประเมินผล นายสุรศักดิ์ สุขมาก 152 surasaks@life.ac.th 
พนักงานทะเบียนและประเมินผล น.ส.ชยุตรา ขำสอาด 153 chayutrak@life.ac.th 
พนักงานทะเบียนและประเมินผล น.ส.นฤมล ใหญ่ท้วม 151 narumony@life.ac.th 
พนักงานทะเบียนและประเมินผล น.ส.นิภา สังข์เผือก 151 nipas@life.ac.th 
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา,อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ น.ส.กรรณิกา ปัญญาวงค์ 146 kannikap@life.ac.th 
พนักงานประกันคุณภาพการศึกษา น.ส.สุชาดา แย้มสุข 144 suchaday@life.ac.th 
หัวหน้างานห้องสมุดและสารสนเทศ นายวิเชียร วชิรเสรีชัย 103 wichenv@life.ac.th 
พนักงานห้องสมุดและสารสนเทศ น.ส.นัชชาพร ชวนใช้ 101 natchapornc@life.ac.th 
พนักงานห้องสมุดและสารสนเทศ นางอมรพรรณ บัญฑิตย์ 101 amonphunb@life.ac.th 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา นายประเสริฐ โต๊ะเหม 175 prasertt@life.ac.th 
พนักงานเทคโนโลยีการศึกษา นายยศสันต์ ไชยสุภา 173 yodsanc@life.ac.th 
เลขานุการสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น น.ส.วัชรี อรุณราช 150 watchareea@life.ac.th 
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม,ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ,อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ นายศุภกร คุรุการเกษตร  suphakara@life.ac.th 
เลขานุการสาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน น.ส.ธัญชนก พูลสวัสดิ์ 150 thunchanokp@life.ac.th 
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา,ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงคราม,อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ดร.อุษา เทียนทอง 163 usatt@hotmail.com 
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษา,อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ นางชมพูนุท แย้มสรวล 163 nongnut39@gmail.com 
พนักงานธุรการ คณะศิลปศาสตร์ และศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงคราม,เจ้าหน้าที่ประจำสำนักกิจการนักศึกษา น.ส.ชนิตา น้อยสุวรรณ 163 zalim_sa@hotmail.com 
หัวหน้างานวินัยและกฎหมาย,อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ นายเทพพิสุทธิ์ ประจิตร  theppisuthp@life.ac.th 
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ นางรมย์ธีรา น้อยประเสริฐ 203 romtheeran@life.ac.th 
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ นายสรณพงษ์ บัวโรย 123 saranapongb@life.ac.th 
อาจารย์ นายอภิชาติ มหาราชเสนา 161 apichatm@life.ac.th 
พนักงานสำนักบัณฑิตศึกษา น.ส.อัญมณี ชูมณี 160 anyamanee@life.ac.th 
เลขานุการสาขาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ น.ส.สุนิสา พูลทรัพย์เจริญ 161 sunisap@life.ac.th 
พนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน นายประสิทธิ์ ศรีมณีการ  prasits@life.ac.th 
พนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน นายธนพนธ์ แซ่เล้า  tanaphons@life.ac.th 
พนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน นายชูเกียรติ กล่อมใจ  chukieatk@life.ac.th 
พนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน นายณัฐพงษ์ เฮ็งฮะสุน  nattapongh@life.ac.th 
แม่บ้าน นางประไพ เฮ็งฮะสุน 155 prapaih@life.ac.th 
แม่บ้าน น.ส.กชพร จันทร์ใช้ 155 kodchapornc@life.ac.th 
แม่บ้าน น.ส.อุบลรัตน์ จันทร์ใช้ 155 nareerats@life.ac.th 
แสดง 45 รายการ