หน้า 1

ประวัติและผลงาน ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

โพสต์7 ส.ค. 2562 21:03โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2562 00:51 ]


สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 (47) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี


1. ประวัติส่วนตัว
  ชื่อ
เกิด
สถานที่เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน 
นายจำนงค์ แรกพินิจ
5 กุมภาพ้ันธ์ 2497
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
52 ซอย 17/1 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

2. อาชีพ พนักงาน
  ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
อธิการบดี
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
13/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

chamnongr@life.ac.th
โทร. 081-8980-820

3. ประวัติการศึกษา
  พ.ศ. 2515-2517

พ.ศ. 2517-2519

พ.ศ. 2521-2523
พ.ศ. 2528-2531

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
การศึกษาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มศว สงขลา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (สังคมวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ประวัติการศึกษาดูงาน
  พ.ศ. 2537-2538

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2556
ศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ณ ประเทศฝรั่งเศส และสาธารณะรัฐเบนิน
ศึกษาดูงานด้านการพัฒนา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)
ศึกษาดูงานด้านการพัฒนา ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนขององค์กรเอกชนพัฒนาชนบท ณ ประเทศสหภาพเมียนมาร์

5. ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2525-2528

พ.ศ. 2531-2532
พ.ศ. 2533-2541
พ.ศ. 2542-2546

พ.ศ. 2547-2551


พ.ศ. 2552


อาจารย์ 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิจัยชำนาญการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนสาขาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. ประวัติด้านการบริหาร
  พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553-2557

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ

7. การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ (ปัจจุบัน)
  - กรรมการ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช กระทรวงวิทยาศาสตร์
กรรมการ สถาบันบ่มเพาะและพัฒนา SMAEs ธนาคารเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร
กรรมการไตรภาคี โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าชธรรมชาติไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา
- อนุกรรมการ กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ (อดีต)

  - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหมู่บ้าน (2545-2556)
-
กรรมการ บริหารองค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2545-2547)
-
กรรมการ พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2545-2547)
-
อนุกรรมการ พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายแดนใต้ ศอ.บต. (2548-2549)
-
คณะทำงาน ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548

9. งานวิจัย
  จำนงค์  แรกพินิจ (2537).
            แชร์แรงงาน: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้านภาคใต้.
            สงขลา : มศว ภาคใต้.
จำนงค์  แรกพินิจ (2538).
            การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการศึกษาของปวงชน กรณีศึกษาภาคใต้.
            กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
จำนงค์  แรกพินิจ (2540).
            การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา กรณีภาคใต้. กรุงเทพฯ สำนักคณะ                    กรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
จำนงค์  แรกพินิจ (2541).
            การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของชุมชน. กรุงเทพฯ : 
            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).
จำนงค์  แรกพินิจ (2549).
            การวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการเข้าสู่นโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน.
            กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและสหกรณ์.
จำนงค์  แรกพินิจ (2550).
            การศึกษาวิจัยประเมินผลเบื้องต้นมาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐในภาคใต้.
            กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.
จำนงค์  แรกพินิจ (2554).
            กลยุทธ์การเรียนรู้ของชุมชนและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในชนบท.
            สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ.2554.
จำนงค์  แรกพินิจ (2552).
            การติดตามประเมินผลโครงการสร้างงานและจ้างงานและจ้างงานเร่งด่วนในพื้นที่                   ชายแดนภาคใต้ ปี 2549. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ                   สังคมแห่งชาติ.
เสถียร  แป้นเหลือ จำนงค์  แรกพินิจ และบรรจง  ทองสร้าง. (2556).
            การสำรวจความต้องการของประชาชนและการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอจะนะโดย                    ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อรองรับงบประมาณในการทำประโยชน์ต่อสังคม. 
            คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน.
จำนงค์  แรกพินิจ (2556).
            การศึกษาทัศนคติ การรับรู้ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน                        โครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย. สงขลา: มหาวิทยาลัย                ทักษิณ. 

10. บทความทางวิชาการ
  จำนงค์  แรกพินิจ (2537).
            ภูมิปัญญาคือรากฐานแห่งการดำเนินชีวิต เกษตรธาตุสี่ของนายหรน  หมัดหลี. ใน 10 ปี                วนเกษตร. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
จำนงค์  แรกพินิจ (2545).
            ศักยภาพในการวิจัยของประชาชน. ใน เสรี  พงศ์พิศ และวิชิต  นันทสุวรรณ (บรรณาธิการ).
            แผนแม่บทชุมชนประชาพิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.
จำนงค์  แรกพินิจ (2551).
            วิสาหกิจชุมชนกับการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทไทย. วารสารเศรษฐศาตร์และ                การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

11. การเป็นวิทยากร
               วิทยากร บรรยายในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันทางวิชาการในประเด็นต่างๆ ดังนี้
            - ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
            - องค์กรและเครือข่ายองค์กรชุมชน
            - แผนแม่บทชุมชน วิสาหกิจชุมชนและการจัดการ
            - เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
            - การประกอบการภาคเกษตร

1-1 of 1