ปลูกอยู่ปลูกกินที่บ้านเลิศอรุณ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โพสต์13 ธ.ค. 2561 21:15โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


นักศึกษา ศรช.สังขะ ศปจ.สุรินทร์ รุ่น ๕๖ ร่วมกันผู้นำชุมชน ส.อบต. อสม. ปราชญ์ท้องถิ่น กลุ่มอาชีพเย็บผ้า กลุ่มหม่อนไหมทอผ้า เรียนรู้ร่วมกันในการทำประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน การสำรวจทุนชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน การวิเคราะห์ปัญหา พบว่าปัญหาหลักคือ “การซื้ออยู่ซื้อกิน” ร่วมกันจินตนาการภาพอนาคตของหมู่บ้านที่ต้องการ  การสังเคราะห์วิสัยทัศน์และแผนแม่บทชุมชน การศึกษาดูงานกับปราชญ์ท้องถิ่น จนถึงการตัดสินใจร่วมกันที่จะทำโครงงานแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนตามแผนแม่บทที่จัดทำไว้ มีโครงการ/กิจกรรมที่เด่น ได้แก่ “การปลูกอยู่ปลูกกิน” สิ่งใดชุมชนใช้อุปโภคบริโภคจะต้องผลิตเองให้ได้ เช่น ปลูกพืชผักไร้สารเคมีไว้บริโภคในครัวเรือน การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์สมุนไพร การผลิตลูกปะคบสมุนไพร การผลิตยาดมสมุนไพรเขย่า

คุณค่าของการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน คือ ได้บูรณาการหลายๆวิชา ประยุกต์หลักวิชาสู่การปฏิบัติจริง เชื่อมโยงวิชาด้านการเกษตร ด้านสุขภาพ ด้านการเงินและสวัสดิการ ด้านวิสาหกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เข้าด้วยกัน และ คุณค่าสำคัญอีกประการต่อชุมชน คือ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ กับชาวบ้านเข้าด้วยกัน การสร้างการเรียนรู้ การสร้างทีมงานชุมชน สร้างความสามัคคี การชื่นชมให้กำลังใจซึ่งกันและกัน สร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านที่สามารถทำโครงงานต่างๆได้เอง จนมีหน่วยงานรัฐเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรม เช่น แปลงเกษตรไร้สารเคมี


Comments