แผนแม่บทชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าซาง หมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560

โพสต์13 ธ.ค. 2561 21:20โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนแม่จัน-พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย รุ่นปี 2557 ร่วมกับแกนนำชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชนบ้านป่าซางหมู่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภายใต้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมืองประชาพิจัยและพัฒนา (PR&D: People Research and Development) ตลอดกระบวนการแกนนำชุมชนได้เรียนรู้เครื่องมือสำรวจทุนชุมชน สำรวจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนผังประวัติศาสตร์ชุมชน แผนผังศักยภาพและจุดเสี่ยงของชุมชน ได้ร่วมฝันภาพอนาคตของชุมชน จนนำไปสู่การจัดทำวิสัยทัศน์ชุมชนและแผนแม่บทชุมชนบ้านป่าซาง กระบวนการนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเสริมสร้างคุณค่าของหลักสูตรที่มุ่งให้เกิด “ชุมชนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ”Comments