การขับเคลื่อนชุมต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเกาะ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์13 ธ.ค. 2561 21:07โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์
นักศึกษารุ่นปี 2557 ของ ศรช.คอนสาร ศรป.ชัยภูมิ ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านและแกนนำชุมชนที่เข้าร่วมเรียนรู้ทุกครัวเรือน โดยใช้ศาลาวัดเป็นทีเรียนรู้ ห่อข้าวมากินด้วยกัน เริ่มจากเรียนรู้เรื่องแผนชีวิต 4 แผน คือแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน และแผนสุขภาพ และมีสัญญาต่อกันในการเขียนแผนชีวิต มีเป้าหมายที่ชัดเจน เริ่มจดบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เริ่มมีการออม และมีการปรับทัศนคติในการกินอยู่เพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น


ต่อมาเริ่มกระบวนการของแผนแม่บทชุมชน โดยการระดมความคิดเห็นและประสบการณ์การพัฒนาจากผู้แทนชุมชน ได้ทราบปัญหา ความต้องการ และได้วิสัยทัศน์ชุมชนบ้านนาเกาะ  เป็นชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนายอำเภอคอนสารได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชุมชนเพื่อขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเกาะ หลังจากนั้นนักศึกษาและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันยกร่างแผนยุทธศาสตร์ของหมู่บ้าน โดยมีโครงการเด่นที่ได้ทำจริง ได้แก่ โครงการธนาคารขยะยิ้มบ้านนาเกาะ โครงการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ โครงการการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โครงการกองทุนโฮมสเตย์ โครงการกองทุนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง โครงการการประสานงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน คือ การที่นักศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันดุจเครือญาติ ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
2 ปี ได้เรียนรู้หมู่บ้านตนเองมากขึ้น เกิดความเชื่อถือไว้วางใจอาจารย์และนักศึกษาที่เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังและมีหลักวิชา ที่สามารถทำให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้จริง รวมถึงการติดตามประเมินเป็นระยะ สามารถพัฒนาบ้านนาเกาะเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง


Comments