คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์

คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ (E-learning)

เรื่อง บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ visual basic  เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ visual basic  เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษาได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่อง เรื่องละ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 8 แผน

การจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาแผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 16 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดของกระบวนการเรียนการสอนดังต่อไปนี้

1. คำชี้แจงการใช้บทเรียนออนไลน์ (E-learning)

2. ขั้นตอนการใช้บทเรียนออนไลน์ (E-learning)

3. บทบาทครู

4. บทบาทนักเรียน

5. การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์

คำชี้แจงการใช้บทเรียนออนไลน์ (E-learning)

ก่อนที่จะนำบทเรียนออนไลน์(E-learning)ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้บทเรียนออนไลน์ (E-learning)ให้ถูกต้องตามลำดับ

2. ศึกษาเนื้อหา วิธีการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆที่ระบุไว้ใน บทเรียนออนไลน์(E-learning)ตลอดทั้งการวัดผลประเมินผล ให้เข้าใจ

3. มีการทดสอบการใช้บทเรียนออนไลน์(E-learning)ในแต่ละขั้นตอนก่อนนำไปใช้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งานของบทเรียน

4. ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรมให้ครบขั้นตอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน

ขั้นเสนอบทเรียน

ขั้นสรุปบทเรียน

5. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้พร้อมที่จะใช้ได้และเพียงพอ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นซีดีรอมบทเรียนออนไลน์ (E-learning)

 

ขั้นตอนในการใช้บทเรียนออนไลน์ (E-learning)

1. ก่อนสอนครูต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียนในการใช้บทเรียนออนไลน์ (E-learning) และข้อตกลงในการใช้บทเรียนออนไลน์ (E-learning)ให้นักเรียนทราบล่วงหน้า

2. นักเรียนแต่ละคนนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษาขั้นตอนการใช้บทเรียนและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในบทเรียนออนไลน์ (E-learning) ดังนี้

2.1 นักเรียนกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล เพื่อเข้าสู่บทเรียน

2.2 นักเรียนคลิกปุ่มเลือกบทเรียนที่ต้องการ

2.3 นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และคลิกปุ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2.4 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน และตรวจเช็คคะแนนที่ได้

3. นักเรียนกดปุ่มเข้าสู่เนื้อหาและศึกษาเนื้อหาที่ละกรอบ ให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจสามารถกดปุ่มกลับไปศึกษาใหม่จนเข้าใจ

4. เมื่อศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจแล้วให้กดปุ่มไปทำแบบทดสอบหลังเรียน

5. เมื่อแบบทดสอบเสร็จแล้วก็จะมีคะแนนเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการศึกษาบทเรียน

บทบาทครู

สิ่งที่ครูควรปฏิบัติก่อน ระหว่างปฏิบัติ และหลังการใช้บทเรียนออนไลน์ (E-learning) มีดังนี้

1. ครูควรศึกษาวิธีการใช้บทเรียนออนไลน์ (E-learning) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม การใช้สื่อการสอน การวัดและประเมินผล

2. ครูควรเตรียมการสอน สถานที่ ตลอดจนสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนที่จะถึงเวลาสอน

3. ครูควรตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ว่ามีอยู่ครบและพร้อมในการใช้งาน หรือไม่ ถ้าหากชำรุดเสียหายจะได้ปรับปรุงแก้ไข

4. ก่อนสอนครูควรศึกษาค้นคว้าและอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากหนังสือ เอกสาร ตำราหรือสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

5. ก่อนสอนครูควรชี้แจงให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนในการใช้บทเรียน ออนไลน์ (E-learning) และข้อตกลงสำหรับการทำกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทราบล่วงหน้า

6. ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูควรให้การดูแลอย่างทั่วถึง และให้คำแนะนำในกรณีที่ นักเรียนไม่เข้าใจกิจกรรมต่างๆ และต้องพยายามกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุด

7. ครูควรสรุปผลการใช้บทเรียนออนไลน์(E-learning) ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะไว้ ทุกครั้งหลังจากที่ได้ประเมินผลประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ (E-learning) เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงในการใช้ครั้งต่อไป

บทบาทนักเรียน

บทบาทของนักเรียนครูต้องอธิบายให้นักเรียนทราบดังนี้

1. นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากคู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์ (E-learning) ตามลำดับ

2. ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจและให้ทันเวลาที่กำหนดตามความเหมาะสมของกิจกรรม

3. นักเรียนต้องเคารพกติกาในการเรียนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในเรื่องของการตรงต่อเวลา

4. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จต้องออกจากโปรแกรมและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย

การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์

เครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยบทเรียนออนไลน์(E-learning)ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ซึ่งมีหน่วยการประมวลผล (CPU) ตั้งแต่รุ่น Pentium IIIขึ้นไป

2. ความเร็วในการประมวลผล (RAM) ตั้งแต่ 256 เมกะไบต์ (Mb) ขึ้นไป

3. ฮาร์ดดิสค์ (Hard Disk) ที่มีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 150 เมกะไบต์ (Mb)

4. เมาส์ (Mouse) และคีย์บอร์ด (Keyboard)

5. หูฟัง (Head Phone) หรือลาโพง (Speaker) แนะนาให้ใช้หูฟังเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้อื่นขณะเรียน

6. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

7. บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ visual basic  เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

8. ระบบปฏิบัติการที่ใช้ คือ Window XP หรือสูงกว่า นอกจากนี้ Notebook ทุกรุ่นใน  ปัจจุบันสามารถใช้กับบทเรียนออนไลน์      (E-learning) นี้ได้

          9. เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ คือ Internet Explorer 7 หรือสูงกว่า นอกจากนี้  FireFox ,Google Chrome, Opera และ Safari สามารถใช้กับบทเรียนออนไลน์ (E-learning) นี้ได้

เนื้อหา

บทเรียนออนไลน์(E-learning)ที่ได้นาเสนอเนื้อหา ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หน่วยต่อไปนี้

1. ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่

-  ข้อมูล (Data) และตัวแปร (Variables)           

-  ค่าคงที่ (Constant) และการแปลงค่าข้อมูล     

-  การสร้างโปแกรมใช้งานคำนวณ                 

2. การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

- การใช้ประโยคคำสั่ง If

- การใช้ประโยคคำสั่ง Select…Case

- การใช้กล่องข้อความข่าวสาร (MessageBox) และการใช้กล่องป้อนข้อมูล

- การใช้กล่องรวมกลุ่ม (GroupBox) และการใช้ปุ่มเลือก (RadioButton)

- การใช้กล่องเลือก (CheckBox) และการเพิ่มฟอร์ม

 

ขั้นตอนการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ (E-learning)

เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Comments