โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

รายวิชา  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์   รหัสวิชา ง 30206   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

 

หน่วยการเรียนที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้/หน่วยย่อยการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

1

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010

-         ทำความรู้จักกับโปรแกรม Visual Basic 2010

-         การติดตั้งโปรแกรมและการเข้าสู่โปรแกรม

4

2

การสร้างโปรแกรมใช้งานบนวินโดวส์

-         ขั้นตอนการสร้างโปรแกรมใช้งาน

-         ส่วนประกอบต่างๆ บน IDE ของ Visual Basic 2010

-         การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานและกำหนดคุณสมบัติ

-         การนำตัวควบคุมต่างๆมาจัดวางบนฟอร์มและการกำหนดคุณสมบัติ

4

3

การเขียนโปรแกรม(Code)ให้ตัวควบคุม

-       วิธีการเขียนโปรแกรม (Code) ให้ตัวควบคุม

-       การทดสอบโปรแกรมและแก้ไขที่ผิด

-       การตกแต่งฟอร์มและตัวควบคุมต่างๆ

4

4

ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่

          -  ข้อมูล (Data) และตัวแปร (Variables)           

          -  ค่าคงที่ (Constant) และการแปลงค่าข้อมูล     

          -  การสร้างโปแกรมใช้งานคำนวณ                 

6

5

การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

          - การใช้ประโยคคำสั่ง If

          - การใช้ประโยคคำสั่ง Select…Case

          - การใช้กล่องข้อความข่าวสาร (MessageBox) และการใช้กล่องป้อนข้อมูล

          - การใช้กล่องรวมกลุ่ม (GroupBox) และการใช้ปุ่มเลือก (RadioButton)

          - การใช้กล่องเลือก (CheckBox) และการเพิ่มฟอร์ม

10

6

การทำงานแบบวนรอบ

-         การใช้ประโยคคำสั่ง While…End While

-         การใช้ประโยคคำสั่ง Do…Loop

-         การใช้ประโยคคำสั่ง For…Next

-         การวนรอบทำงานแบบใช้เงื่อนไข

6

7

การสร้างแอปพลิเคชันอย่างง่าย

-         การสร้างเครื่องคำนวณ

-         การสร้างเครื่องจำหน่ายตั๋วเดินทาง

-         ตัววิเคราะห์เงินกู้

6

 

รวม

40

 

Comments