คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชา  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       รหัสวิชา ง 30206         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        จำนวน  40 ชั่วโมง


 
ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Visual Basic 2010  เครื่องการออกแบบโปรแกรม  ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์  โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์  ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์  ประเภทข้อมูล  องค์ประกอบของคำสั่ง  การคำนวณและเปรียบเทียบขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณ  คำสั่งต่าง ๆ  ในภาษาคอมพิวเตอร์  ฟังก์ชันเบื้องต้น  การเขียนโปรแกรมงานต่าง ๆ  โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

                ปฏิบัติการ  วิเคราะห์โจทย์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรม  และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

                เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งาน  รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ 

เห็นคุณค่าของการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ
Comments