2. ค่าคงที่ (Constant) และการแปลงค่าข้อมูล

ค่าคงที่ (Constant)
                ในการใช้ข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันอยู่บ่อยๆ และค่าข้อมูลนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตลอดการใช้งานในโปรแกรม ควรเก็บข้อมูลนั้นไว้ในตัวโปรแกรม และประกาศตัวแปรให้เป็นแบบค่าคงที่
                การประกาศตัวแปรให้เป็นแบบค่าคงที่และกำหนดค่าคงที่เก็บไว้  ใช้รูปแบบคำสั่งดังนี้
               

                      เช่น การประกาศตัวแปรชื่อ Pi เพื่อกำหนดค่าของ p ให้เป็นค่าคงที่ เขียนคำสั่งได้เป็น


ารประกาศค่าคงที่ อาจกำหนดข้อมูลไว้ด้วย โดยใช้รูปแบบดังนี้
เช่น        Const Pi As Double = 3.14159265358979
หรือประกาศแบบข้อมูลด้วยอักขระแทน เช่น
               
Const P# = 3.14159265358979
                Const Responese$ = “Yes”
    การประกาศค่าคงที่จะทำในบริเวณส่วนประกอบตอนต้นของโปรแกรมเช่นเดียวกับการประกาศตัวแปร ดังตัวอย่างในภาพ 1


ภาพ 1 การประกาศค่าคงที่


เมื่อประกาศตัวแปรใดให้เก็บค่าคงที่ไว้แล้ว จะประกาศค่าใหม่โดยใช้ประโยคคำสั่งกำหนดค่าไม่ได้ จะเกิดความผิดพลาด “Constant cannot be the target of anassignment”  ขึ้น ดังภาพ 2


ภาพ 2 ความผิดพลาดเมื่อกำหนดค่าคงที่


1. ใช้ค่าคงที่
ค่าคงที่ที่ประกาศไว้แล้วสามารถเรียกใช้ต่อไปได้ เช่น  นำไปคำนวณ เปรียบเทียบหรือแสดงค่า
2. การแสดงค่าคงที่
ทำได้เช่นเดียวกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ใช้กล่องข่าวสาร ดังภาพ 3


ภาพ 3 การแสดงค่าของ Pi

                       เมื่อให้โปรแกรมทำงาน คลิกที่ปุ่ม Button1 ได้ผลลัพธ์ดังภาพ 4
 

ภาพ 4


การแปลงค่าข้อมูล


                ค่าของข้อมูลที่เก็บไว้แบบหนึ่ง อาจแปลงเป็นอีกแบบได้ดังนี้
                1. การแปลงค่าตัวเลขให้เป็นค่าข้อความ (
String)
                ใช้ฟังก์ชั่น
Cstr(expression)  (ย่อมาจาก Convert to String) Expression หมายถึง นิพจน์ หรือตัวแปรที่มีค่าเป็นตัวเลข


ตัวอย่าง                 Pay$ = Cstr(123.456)
                            จะทำให้
Pay$ มีค่าเป็น 123.456


2.การแปลงค่าข้อความ (String) ให้เป็นค่าตัวเลข
ใช้ฟังก์ชั่น
Vall (String)                   (ย่อมาจาก Value)


ตัวอย่าง                 My_Spy% = Val(“ 007 ”)
                                        จะได้ค่าของ
My_Spy%
เท่ากับ7
ถ้าเป็น
Null String
จะได้ผลลัพธ์เป็น 0 เช่น
                            
Result = Val(“ ”)               Value ของ Null String
                                จะได้ค่าของ Result เป็น 0


3. การแปลงค่าข้อความ (String) ให้เป็นค่าตัวอักษร (Character)
ใช้ฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้ 
CChar(String) (ย่อมาจาก Convert to Char)


ตัวอย่าง                 Dim CT As Char
                                CT = CChar(“MIT”)         จะได้ค่าของ CT เท่ากับ “M”


4. การแปลงค่าตัวเลขจากแบบหนึ่งไปเป็นแบบอื่น
ใช้ฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้
CBool(expression) แปลงผลที่ได้จาก expression ให้เป็นแบบ Boolean
ตัวอย่างดังในภาพ 5


ภาพ 5 การใช้ฟังก์ชัน CBool( )

                     CByte(expression)  แปลงผลที่ได้จาก expression ให้เป็นแบบ Byte  ตัวอย่างดังภาพ 6

ภาพ 6 การใช้ฟังก์ชัน CByte( )

         สำหรับฟังก์ชั่นการแปลงค่าตัวเลขอื่นๆ มีดังตาราง 1

                                        ตาราง 1 ฟังก์ชันการแปลงค่าตัวเลข

ฟังก์ชัน

แปลงให้เป็นแบบ

CSng(expression)

CDbl(expression)

CDec(expression)

Clnt(expression)

CLng(expression)

CSByte(expression)

CShort(expression)

CUint(expression)

CULng(expression)

CUShort(expression)

CObj(expression)

Single

Double

Decimal

Integer

Long

SByte

Short

UInteger

ULong

UShort

Object


5. การแปลงค่าข้อมูลแบบ Date
ใช้ฟังก์ชั่น CDate(String) แปลง String ให้เป็นแบบ Date
ตัวอย่างดังในภาพ 7

ภาพ 7 การใช้ฟังก์ชัน CDate(String)Comments