3. การสร้างโปรแกรมใช้งานคำนวณ

การสร้างโปรแกรมใช้งานคำนวณ
               
            1.การคำนวณ
                ในการคำนวณจะใช้ประโยคคำสั่งกำหนดค่าตัวแปรด้วยการคำนวณ ดังนี้
  

 

                นิพจน์ (Expression) อาจประกอบด้วยตัวแปร ข้อมูล หรือค่าคงที่ใดๆ และมีเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ หรือ อย่างอื่น ผลลัพธ์ของนิพจน์ด้านขวาที่เป็นค่าตัวเลข จะถูกเก็บไว้ที่ตัวแปรแบบตัวเลขด้านซ้ายของประโยคคำสั่ง
                เครื่องหมายในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (
Arithmetic Operators) ของVisual Basic เรียงตามลำดับการทำงานก่อนหลังมีดังนี้

เครื่องหมาย

ความหมาย

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

^

*

/

\

Mod

+

-

ยกกำลัง

คูณ

หาร

หารแบบจำนวนเต็ม

หารเอาเศษจำนวนเต็ม

บวก

ลบ

2^3

4*5

5/2

5\2

5 Mod 2

12+5

12-5

8

20

2.5

2

1

17

7

 

 


ถ้าต้องการให้คำนวณอะไรก่อนให้ใช้วงเล็บ ( ) กำกับ เช่น

2^ (1+2) จะได้ผลลัพธ์ เท่ากับ  2 ^ 3 คือ 8

แต่ถ้าไม่ใส่วงเล็บ 2 ^ 1+2 จะได้ผลลัพธ์ เป็น 4
การใช้วงเล็บอาจใช้ซ้อนกันหลายอันได้โดยการคำนวณจะทำตั้งแต่วงเล็บข้างในสุดก่อนเสมอ
ตัวอย่าง                 ประโยคคำสั่งกำหนดค่าด้วยการคำนวณ


 

2. การแสดงผลของการคำนวณ

ทำได้เช่นเดียวกับการแสดงค่าของตัวแปรโดยใช้กล่องข่าวสาร หรือ อาจ แสดงผล โดยใช้ตัวควบคุม แบบ Label หรือ TextBox ก็ได้ โดยต้องแปลค่าตัวเลข ให้เป็นข้อความ (String) ก่อนด้วยฟังก์ชั่น Cstr ( ) เช่น


  

                             

 

ตัวอย่าง การสร้างโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม โดยออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ดังภาพ 4-23ภาพ 4-23 โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 

การรับค่าจากผู้ใช้งาน         ใช้ตัวควบคุมแบบกล่องข้อความ (TextBox)
การแสดงผล                         ใช้ป้ายแสดงข้อความ (
Label
)

กำหนดให้การทำงานของโปรแกรมเป็นดังนี้
1) ป้อนค่าความยาวฐานในกล่องข้อความช่องสีขาวช่องแรก
2) ป้อนค่าความสูงในกล่องข้อความช่องที่สอง

3) คลิกที่ปุ่ม  คำนวณ  ให้แสดงผลลัพธ์ที่ป้ายแสดงข้อความ ดังภาพ 4-24ภาพ 4-24 ผลลัพธ์ที่ได้

- เมื่อคลิกที่ปุ่ม ลบ  ให้ลบข้อมูลในช่างต่างๆ ของกล่องข้อความและแสดงข้อความเพื่อ

ป้อนค่าใหม่ได้

- เมื่อคลิกที่ปุ่ม จบให้โปรแกรมหยุดทำงาน

3.ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
3.1 การประกาศตัวแปร  ใช้ตัวแปร 3 ตัวเพื่อเก็บค่าความยาวฐาน (
Base) ส่วนสูง (Height) และพื้นที่ (Area) โดยประกาศให้เป็นแบบ Single (ตัวเลขมีทศนิยม)  ดังนี้
                               
Dim  Tri_Base,   Tri_Height,  Tri_Area As Single

 

 

3.2 การรับค่า  เป็นการรับค่าจาก TextBox  ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นข้อความ (Text)
จึงต้องแปลงข้อความให้เป็นตัวเลขโดยใช้ฟังก์ชั่น Val
( ) ดังนี้
                                1) รับค่าความยาฐานจาก
TextBox1 เขียนประโยคคำสั่งได้ดังนี้

Tri_Base = Val(TextBox1.Text)
                                                2) รับค่าส่วนสูงจาก
TextBox2 เขียนประโยคคำสั่งได้ดังนี้
                                                               
Tri_Height = Vall(TextBox2.Text)

3.3 การคำนวณ การหาพื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อกำหนดค่าฐานและสูง ใช้สูตร
                                                พื้นที่สามเหลี่ยม
= (ฐาน X สูง) /2
เขียนประโยคคำสั่งได้ดังนี้
                                               
Tri_Area = (Tri_Base * Tri_Height
) /2
                                หรือ       
Tri_Area = 0.5 * Tri_Base * Tri_Height

3.4 การแสดงผล แสดงค่าพื้นที่ รูปสามเหลี่ยมที่ป้ายแสดงข้อความ (Label4) โดยต้องแปลงค่าตัวเลขให้เป็นข้อความก่อนด้วยฟังก์ชั่น Cstr( )  ดังนี้

                                Label4.Text = Cstr(Tri_Area)

ขั้นตอนทั้งหมดนี้ สามารถเก็บไว้ในปุ่ม “คำนวณ” ได้ แต่ขั้นตอนการประกาศ ตัวแปรควรแยกออกไปไว้ในส่วนประกาศในตอนต้นของโปรแกรม จะทำให้ตัวควบคุมอื่นๆ ใช้ตัวแปรเหล่านี้ได้ ถ้าประกาศตัวแปรไว้ที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งจะทำให้ใช้ตัวแปรได้เฉพาะตัวที่ประกาศไว้เท่านั้น

สำหรับปุ่ม ลบต้องเขียนคำสั่งเพื่อลบข้อความในกล่องข้อความทั้งหมดดังนี้
                               
TextBox1.Text = “”
                                TextBox2.Text = “”
                                Label4.Text = “”
และที่ปุ่ม จบใช้คำสั่ง End
เพื่อให้โปแกรมหยุดทำงาน
เมื่อพิมพ์โปรแกรมให้แต่ละปุ่มเสร็จแล้ว ได้ดังภาพ 4-25
 

ภาพ 4-25 โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

 

จากตัวอย่างจะเห็นว่าการ ใช้ Visual Basic พัฒนาโรแกรมใช้งานคำนวณไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป คำสั่งภาษาBasic เป็นคำง่ายๆ สามารถศึกษาทำความเข้าใจได้

 

 

 

 

Comments