หน้าแรก

การใช้งานบทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Visual Basic  เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้จัดทำขึ้น เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษา Visual Basic 2010 เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

วิธีการ ใช้บทเรียนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์
1.  เข้าโปรแกรม Internet Explorer หรือ Mozilla Firefox
2. ทำการล็อกอิน Google
3.  พิมพ์ในช่อง Address ว่า https://sites.google.com/a/kasetwit.ac.th/vb-m6/  แล้วกด ENTER 
4.  จากนั้นผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนได้ทันที
5.  เมื่อเข้าสู่บทเรียนจะปรากฎหน้าจอดังภาพ
ประกอบด้วย
  • หน้าแรก
  • คำอธิบายรายวิชา
  • โครงสร้างรายวิชา
  • จุดประสงค์การเรียนรู้
  • ผู้จัดทำ
  • หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
       1.  ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่
       2.  การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข