จุดประสงค์การเรียนรู้

ลำดับที่

หน่วยการเรียนรู้

เรื่องย่อย

จุดประสงค์การเรียนรู้

หมายเหตุ

1

ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ข้อมูล (Data) และตัวแปร (Variables)

1.บอกลักษณะของข้อมูล (Data) และตัวแปร (Variables) ได้

2.มีความสนใจในการเรียนรู้ เคารพกฎกติกา และตรงต่อเวลา

3.กำหนดค่าให้ตัวแปรแบบต่างๆ และประกาศใช้ตัวแปรได้

2
ค่าคงที่ (Constant)
และการแปลงค่าข้อมูล

1.บอกลักษณะของค่าคงที่ (Constant) ได้

2.มีความสนใจในการเรียนรู้ เคารพกฎกติกา และตรงต่อเวลา

3.อธิบายวิธีการแปลงค่าข้อมูลได้


3


การสร้างโปแกรมใช้งานคำนวณ

1.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้นิพจน์

2.มีความสนใจในการเรียนรู้ เคารพกฎกติกา และตรงต่อเวลา

3.สามารถสร้างโปรแกรมคำนวณอย่างง่ายได้

 4

การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

การใช้ประโยคคำสั่งIf

1.บอกลักษณะของผังงาน (Flowchart) ได้

2.มีความรู้ความเข้าใจประโยคคำสั่ง if ทั้ง 4 รูปแบบ

3.มีความสนใจในการเรียนรู้ เคารพกฎกติกา และตรงต่อเวลา

4.สามารถใช้ประโยคคำสั่ง if ทั้ง   4 รูปแบบได้

 

5


การใช้ประโยคคำสั่ง Select…Case

1.มีความรู้ความเข้าใจประโยค Select…Case

2.มีความสนใจในการเรียนรู้ เคารพกฎกติกา และตรงต่อเวลา

3.สามารถใช้ประโยคคำสั่ง Select…Case ได้

6


การใช้กล่องข้อความข่าวสาร (MessageBox) และการใช้กล่องป้อนข้อมูล

1.อธิบายลักษณะการใช้กล่องข้อความข่าวสาร (MessageBox) และการใช้กล่องป้อนข้อมูลได้

2.มีความสนใจในการเรียนรู้ เคารพกฎกติกา และตรงต่อเวลา

3. สามารถใช้กล่องข้อความข่าวสาร (MessageBox) และใช้กล่องป้อนข้อมูลได้


 7


การใช้กล่องรวมกลุ่ม   (GroupBox) และการใช้ปุ่มเลือก (RadioButton)

1.อธิบายลักษณะการใช้กล่องรวมกลุ่ม (GroupBox) 

และการใช้ปุ่มเลือก (RadioButton)ได้

2.มีความสนใจในการเรียนรู้ เคารพกฎกติกา และตรงต่อเวลา

3.สามารถใช้กล่องรวมกลุ่ม(GroupBox) และใช้ปุ่มเลือก (RadioButton)ได้


8


การใช้กล่องเลือก(CheckBox) และการเพิ่มฟอร์ม

1.อธิบายลักษณะการใช้กล่องเลือก(CheckBox) และการเพิ่มฟอร์มได้

2.มีความสนใจในการเรียนรู้ เคารพกฎกติกา และตรงต่อเวลา

3.สามารถใช้กล่องเลือก(Checkbox) และเพิ่มฟอร์มได้Comments