แบบฝึกหัดเรื่องข้อมูลและตัวแปร

1. ให้นักเรียนสร้างProject  ชื่อ ver1 เพื่อประกาศตัวแปรและกำหนดค่าให้กับตัวแปร ให้สัมพันธ์กับแบบของข้อมูลดังนี้

                1.1 String

                1.2 Integer

                1.3 Boolean

                1.4 Char

                1.5 Date

                แล้วรันโปรแกรมพร้อมสรุปผล

2. ให้นักเรียนสร้างProject ชื่อ ver2  โดยให้ ใช้กล่องข่าวสาร (MessageBox) แสดงค่าตัวแปร 3 ตัว ดังนี้

                2.1 เลขที่

                2.2 ชื่อ

                2.3 คะแนน

แล้วรันโปรแกรมพร้อมสรุปผล

ให้นักเรียนบันทึกProjectทั้ง 2 Project เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของตนเอง

Comments