แบบฝึกหัดเรื่องค่าคงที่ และการแปลงค่าข้อมูล

1. ให้นักเรียนสร้างProject ชื่อ con1 แสดงค่าคงที่ โดยใช้กล่องข่าวสาร ซึ่งค่าคงที่ที่ให้แสดงให้นักเรียนค้นหาค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์และค่าคงตัวทางฟิสิกส์ มาแสดงจำนวน 4 ตัว แล้วรันโปรแกรมพร้อมสรุปผล

 

2. ให้นักเรียนสร้างProject ชื่อ con2 เพื่อแปลงค่าของตัวเลข – 128.128 ให้เป็นแบบ Integer และแสดงผลโดยใช้กล่องข่าวสาร

 

ให้นักเรียนบันทึกProjectทั้ง 2 Project เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของตนเอง

Comments