แบบฝึกหัดเรื่องการใช้ประโยคคำสั่ง Select…Case

1. ให้นักเรียนสร้างProject ชื่อ select1 เพื่อคำนวณเกรด โดยใช้คำสั่ง Select Case โดยเมื่อใส่คะแนนลงไปแล้ว ให้แสดงผลออกมาให้ถูกต้องตามเกณฑ์ดังนี้

 

คะแนน

ได้เกรด

80 ถึง 100

75 ถึง 79

70 ถึง 74

65 ถึง 69

60 ถึง 64

55 ถึง 59

50 ถึง 54

0 ต่ำกว่า 49

A

B+

B

C+

C

D+

D

F


 โดยออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ตามความเหมาะสม และตกแต่งให้สวยงาม

2. ให้นักเรียนสร้าง Project ชื่อ select2 เพื่อใส่ค่าตัวเลขดังต่อไปนี้

ตัวเลข

แสดงข้อความ

0 ถึง 99

100

101 ถึง 999

1000

อื่นๆ

ไม่ถึงหนึ่งร้อย

หนึ่งร้อย

ไม่ถึงหนึ่งพัน

หนึ่งพัน

ไม่ได้กำหนดไว้

แล้วแสดงผล โดยออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ตามความเหมาะสม และตกแต่งให้สวยงาม

ให้นักเรียนบันทึกProjectทั้ง 2 Project เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของตนเอง

Comments