แบบฝึกหัดเรื่องการใช้กล่องเลือก และการเพิ่มฟอร์ม

1. ให้นักเรียนสร้าง Project ชื่อ questionaire1 เพื่อสร้างแบบสอบถาม จำนวน 1 ข้อ โดยออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ตามความเหมาะสม และตกแต่งให้สวยงาม และเพิ่มปุ่ม “Clear” เพื่อลบตัวที่เลือกไว้ และปุ่ม “จบ”

 

2. ให้นักเรียนสร้าง Project ชื่อ questionaire2 เพื่อสร้างแบบสอบถาม จำนวน 2 ข้อ โดยเพิ่มฟอร์มอีก 2 ฟอร์ม พร้อมออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ตามความเหมาะสม และตกแต่งให้สวยงาม และเพิ่มปุ่มเพื่อควบคุมให้ไปฟอร์มต่างๆ

ให้นักเรียนบันทึกProjectทั้ง 2 Project เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของตนเอง

Comments