แบบฝึกหัดเรื่องการใช้กล่องข้อความข่าวสาร และการใช้กล่องป้อนข้อมูล

1. ให้นักเรียนสร้าง Project ชื่อ mess1 เพื่อสร้างโปรแกรมทายตัวเลข ดังนี้

                1. กำหนดตัวเลขที่เป็นคำตอบไว้ 1 ตัวเลขในโปรแกรม

                2. ให้สร้างกล่องข้อความ เพื่อป้อนค่าตัวเลขที่ที่ต้องการทาย

                3. สร้างปุ่ม “ทาย”

                4. ถ้าผู้เล่นทายถูกให้แสดงข้อความ “ถูกต้อง”

                5. แต่ถ้าผู้เล่นทายผิดให้แสดงข้อความ “ผิด คุณต้องการทายใหม่หรือไม่”

                6. พร้อมแสดงไอคอนเตือนและปุ่ม Yes หรือ No เพื่อให้ผู้เล่นคลิก

                7. ถ้าผู้เล่นคลิกที่ปุ่ม Yes ให้ลบตัวเลขที่กล่องข้อความแล้วทายใหม่

                8. ถ้าผู้เล่นคลิกที่ปุ่ม No ให้จบการทำงาน

โดยออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ตามความเหมาะสม และตกแต่งให้สวยงาม

2. ให้นักเรียนสร้าง Project ชื่อ inp1 เพื่อสร้างโปรแกรมทายตัวเลข ดังนี้

                1. กำหนดตัวเลขที่เป็นคำตอบไว้ 1 ตัวเลขในโปรแกรม

                2. ให้สร้างกล่องป้อนข้อมูล เพื่อป้อนค่าตัวเลขที่ที่ต้องการทาย

                3. สร้างปุ่ม “OK” เพื่อทายตัวเลข

                4. สร้างปุ่ม “Cancel” เพื่อจบการทำงาน

                5. ถ้าผู้เล่นทายตัวเลขที่มากกว่าค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ให้แสดงข้อความ “มากไป”

                6. แต่ถ้าผู้เล่นทายที่น้อยกว่าค่าตัวเลขที่ตั้งไว้ให้แสดงข้อความ “น้อยไป”

โดยออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ตามความเหมาะสม และตกแต่งให้สวยงาม

ให้นักเรียนบันทึกProjectทั้ง 2 Project เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของตนเอง

Comments