แบบฝึกหัดเรื่องการใช้ประโยคคำสั่ง If

1. ให้นักเรียนสร้างProject ชื่อ If1 โดยให้รับข้อมูล A และข้อมูล B แล้วทำการตรวจสอบเงื่อนไขดังนี้

                -  เงื่อนไข A เท่ากับ B ถ้าใช่ ให้แสดงข้อความ A เท่ากับ B แต่ถ้าไม่ใช่ให้แสดงข้อความ A ไม่เท่ากับ B

2. ให้นักเรียนสร้างProject ชื่อ If2 เพื่อคำนวณเกรด โดยเมื่อใส่คะแนนลงไปแล้ว ให้แสดงผลออกมาให้ถูกต้องตามเกณฑ์ดังนี้

 

คะแนน

ได้เกรด

80 ถึง 100

75 ถึง 79

70 ถึง 74

65 ถึง 69

60 ถึง 64

55 ถึง 59

50 ถึง 54

0 ต่ำกว่า 49

A

B+

B

C+

C

D+

D

F


 

 โดยออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ตามความเหมาะสม และตกแต่งให้สวยงาม

ให้นักเรียนบันทึกProjectทั้ง 2 Project เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของตนเอง

Comments