5. การใช้กล่องเลือก (CheckBox) และการเพิ่มฟอร์ม

การใช้กล่องเลือก (CheckBox)

                กล่องเลือก (CheckBox) มีลักษณะการใช้งานคล้ายกันกับปุ่มเลือก แต่กล่องเลือกสามารถเลือกหลายรายการได้ เหมาะสำหรับคำถามที่มีคำตอบหลายคำตอบ การเขียนโปรแกรมก็ต้องรองรับเงื่อนไขเหล่านี้ให้ถูกต้องด้วย

                กล่องเลือก มีลักษณะดังภาพ 5-31

ภาพ 5-31 กล่องเลือก (CheckBox)

                ก่อนที่จะวางตัวกล่องเลือกแต่ละตัวบนฟอร์ม ควรทำดังจ่อไปนี้

                1. สร้างโครงงานใหม่ เช่น ชื่อ Servey

                2. ดับเบิลคลิกเพื่อเลือกตัวควบคุม CheckBox

                3. ตีกรอบบนฟอร์มให้ได้ขนาดตามต้องการ

                4. อาจลบข้อความ CheckBox1 ออ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความจามต้องการ

การวางตัวกล่องเลือกแต่ละฟอร์ม ทำได้ดังต่อไปนี้

1. ดับเบิลคลิกเลือกตัวควบคุม CheckBox จากกล่องเครื่องมือ ดังภาพ 5-32

 

ภาพ5-32 การเลือกใช้กล่องเลือก (CheckBox)

                2. ตัวควบคุมแบบ CheckBox จะปรากฏอยู่ภายในกรอบบนฟอร์ม ถ้าต้องการ 4 ตัวก็ดับเบิลคลิก 4 ครั้ง จากนั้นใช้เมาส์คลิกเลื่อนไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ (ภายใน CheckBox) ได้ดังภาพ 5-33

ภาพ 5-33 การจัดวางกล่องเลือก (CheckBox)

                3. เปลี่ยนขนาดแดละรูปแบบตัวอักษรของข้อความของ CheckBox แต่ละตัวที่ รายการ Font ในหน้าต่างคุณสมบัติประจำตัวของ CheckBox


                4. อาจจัดตำแหน่งข้อความของ CheckBox แต่ละตัวที่รายการ Text ในหน้าต่างคุณสมบัติประจำตัวของ CheckBox

                5. กำหนดข้อความของ CheckBox แต่ละตัวที่รายการ Text ในหน้าต่างคุณสมบัติประจำตัวของ CheckBox

                   เมื่อเพิ่มป้ายแสดงข้อความ (Label) และปุ่มเข้าไปด้วย จัดและตกแต่งฟอร์มและตัวควบคุมต่างๆ เพื่อทำเป็นฟอร์มคำถามพร้อมตัวเลือก จะได้ดังภาพ 5-34

ภาพ 5-34การสร้างฟอร์มแบบสำรวจ

                ตัวอย่าง การเขียนคำถามและตัวเลือก

                ในการกำหนดข้อความตำถามให้กับ Label 1 และคำตอบที่เป็นตัวเลือก แทนที่จะไปกำหนดในรายการ Text ของหน้าต่างคุณสมบัติประจำตัว ควรใช้วิธีเขียนคำสั่ง

                                ถ้าคำถามและตัวเลือกเป็นดังนี้

                ท่านชอบอ่านหนังสือประเภทใด

                                ก. การ์ตูน

                                ข. นวนิยาย

                                ค. สารคดี

                                ง. ข่าสาร

คำตอบอาจตอบไดเหลายอย่าง ดังนั่นจึงต้องใช้ CheckBox

วิธีทำ

1.ดับเบิลคลิกที่ฟอร์ม  แล้วพิมพ์คำสั่งประกาศตัวแปรที่ใช้ในส่วนประกาศและกำหนดค่าให้กับตัวควบคลุมต่างๆ ได้ในดังภาพ 5-35

 

ภาพ 5-35 การสร้างคำถามและตัวเลือก

                2.ทำการเขียนโปรแกรมของปุ่มกด “ตรวจผล” เพื่อตรวจสอบการตอบและแสดงผลการที่ควบคุม Label 2 ดังนี้

                     ตรวจสอบทางเลือก ถ้าเลือกรายการใดให้แสดงข้อความจามนั้น

                                C1$ =  “”

                                C2$ = “”

                                C3$ = “”

                                C4$ = “”

                                If CheckBox1. Checked = True Then C1$ = ms 1$

                                If CheckBox2. Checked = True Then C2$ = ms 2$

                                If CheckBox3. Checked = True Then C3$ = ms 3$

                                If CheckBox4. Checked = True Then C4$ = ms 4$

รวมผลตรวจสอบเข้าด้วยกัน

                                Result$ = C1$& C2$& C3$& C4$

ถ้าไม่เลือกเลยให้แสดงข้อความ “อ่านบ้างนะ”

                                If Result$ =“” Then Result$ =  อ่านบ้างนะ

แสดงผลการตอบที่ควบคุม Label2

                                Lael2.Text = Result$

ได้โปรแกรมของปุ่ม “ตรวจผล” ดังภาพ 5-36

ภาพ 5-36โปรแกรมของปุ่ม”ตรวจสอบผล”

3.บันทึกโครงงาน

4.ทดสอบการทำงานของโปรแกรม ถ้าโปรแกรมทำงานถูกต้อง จะยังไม่มีการ Check ที่กล่องเลือกให้เลย และไม่แสดงผลอะไร เมื่อคลิกปุ่ม ตรวจผลจำได้ดังภาพ 5-37

ภาพ 5-37 โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือ

5. ทดลองคลิกที่กล่องทีละกล่องและคลิกปุ่มตรวจ ตรวจสอบผลที่ด้ามลำดับ

6. ทดลองกล่องคลิกที่ปล่องหลานกล่อง แล้วคลิกที่ตรวจ ตรวจสอบผลที่ได้

 

 

 5.9 การเพิ่มฟอร์ม

                จากตัวอย่าง เป็นการทดลองหรือคำถามได้เพียงข้อเดียวเท่านั้นเนื่องจากใช้ฟอร์มเดียว ถ้าต้องการจะทำต่อลายๆข้อ จะต้องใช้ฟอร์มหลายฟอร์มโดยเพิ่มฟอร์มได้จากหน้าต่างหลักเลือกรายการ project  แล้วเลือก Windows Form  ดังภาพ 5-38

 

       ภาพ 5-38 การเพิ่มฟอร์ม

จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกประเภทของฟอร์ม ดังภาพ 5-39

    

ภาพ 5-39 การเพิ่มฟอร์ม

                เลือก Windows Form แล้วตั้งชื่อฟอร์มในช่อง Name : หรือ ถ้าใช้ชื่อ From2.vb

ก็คลิกปุ่ม Add ได้เลย

                จะเห็นฟอร์มใหม่ และที่หน้าต่าง Solution Explorer จะมีชื่อ From2.vb

ดังภาพ 5-40

 

 

ภาพ 5-40 ฟอร์มที่ 2

ถ้าจะทำฟอร์มคำถามข้อต่อไปก็ตามวิธีที่ทำฟอร์มแรก หรือใช้วิธี Copy เอาก็ได้โดยทำทั้งฟอร์มและโปรแกรม จากนั้นทำตามโจทย์และเฉลยทำแบบนี้ไปจนครบทุกข้อตามที่ต้องการ เสร็จแล้วทำการบันทึกฟอร์มและโครงงานทั้งหมดใหม่

 

 


Comments