4. การใช้กล่องรวมกลุ่ม (GroupBox) และการใช้ปุ่มเลือก (RadioButton)

การใช้กล่องรวมกลุ่ม (GroupBox)

                กล่องรวมกลุ่ม (GroupBox) เป็นตัวควบคุมอีกอันหนึ่ง ใช้สำหรับกำหนดกรอบหรือจัดกลุ่มของตัวควบคุมให้เป็นชุดเดียวกัน โดยสร้างกรอบก่อนตัวควบคุมอื่นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

                1.สร้างโครงงานใหม่ชื่อ เกมคอมพิวเตอร์

                2.ดับเบิลคลิกเพื่อเลือกตัวควบคุม GroupBox จากกล่องเครื่องมือ (อยู่ในกลุ่ม Containers)

ดังภาพ 5-23

 

 

ภาพ 5-23 การเลือก GroupBox

3.ตีกรอบบนฟอร์มให้ได้ขนาดตามต้องการดังภาพ 5-24

 

ภาพ5-24 การสร้าง GroupBox

                4.เปลี่ยนข้อความป้านชื่อ GroupBox 1 ให้เป็นข้อความชื่อที่ต้องการ เช่น “โปรดเลือก” โดยเปลี่ยนได้ที่รายการ Text ในหน้าต่างคุณสมบัติของ GroupBox 1 หรือถ้าไม่ต้องการแสดงข้อความก็ลบออกได้เลย

                5.เปลี่ยนขนาดและรูปแบบตัวอักษรของข้อความ ได้ที่รายการ Font ในหน้าต่างคุณสมบัติของกล่องรวมกลุ่ม

 

5.7 การใช้ปุ่มเลือก (RadioButton)

                การใช้ปุ่มเลือก (RadioButton) เป็นตัวควบคุมอีกอันหนึ่ง ใช้สำหรับกำหนดรายการสำเลือกรายการใดรายการหนึ่งจากหลายรายการ มีลักษณะดังภาพ 5-25

ภาพ 5-25 ปุ่มเลือก (RadioButton)

                เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ก็ให้โปรแกรมทำคำสั่งตามตัวเลือกนั้นการวางตัวควบคุม RadioButton แต่ละตัวบนฟอร์มทำได้โดย

                1.ดับเบิลคลิกเลือกตัวควบคุม RadioButton จากกล่องเครื่องมือดังภาพ 5-26

ภาพ 5-26 การเลือกปุ่มเลือก (RadioButton)

                2.ตัวควบคุมแบบ RadioButton จะปรากฏอยู่ภายในกรอบบนฟอร์ม ถ้า ต้องการ 4 ตัวก็ดับเบิลคลิก 4 ครั้ง จากนั้นใช้เมาส์คลิกเลื่อนไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ (ภายใน GroupBox) ได้ดังภาพ 5-27

ภาพ 5-27 การจัดวางปุ่มเลือก (RadioButton)

                3. เปลี่ยนขนาดและรูปแบบตัวอักษรของข้อคามของ RadioButton แต่ละตัวที่รายการ Font ในหน้าต่างคุณสมบัติประจำตัวของ RadioButton

 

                4. อำนาจจัดตำแหน่งข้อความของ RadioButton แต่ละตัวที่รายการ TextAlign ในหน้าต่างคุณสมบัติประจำตัวของ RadioButton

                5. กำหนดข้อความของ RadioButton แต่ละตัวที่รายการ Text ในหน้าต่างตัวควบคลุมต่างๆ เพื่อทำเป็นฟอร์มคำถามพร้อมตัวเลือก จะได้ดังภาพ 5-28

ภาพ5-28 การสร้างฟอร์มคำถาม

                ตัวอย่าง การเขียนคำถามและตัวเลือก

                ในการกำหนดข้อความคำถามให้กับ Label 1 และคำตอบที่เป็นตัวเลือกแทนที่จะไปกำหนดในรายกร Text ของหน้าต่างคุณสมบัติประจำตัวของตัวควบคุมแต่ละตัว ควรใช้วิธีเขียนคำสั่งกำหนดให้จะดีกว่า

                ถ้าคำถามและตัวเลือกเป็นดังนี้

                                คำถามข้อที่ 1. IT ย่อมาจากอะไร

                                                ก. Internet Technology

                                                ข. Industral Technology

                                                ค. Infoemation Technology

                                                ง. International Technology

                สามารถพิมพ์คำสั่งกำหนดค่าให้ฟอร์มคำถามโดยดับเบิลคลิกที่ฟอร์มจะเป็นการเข้าสู่การพิมพ์โปรแกรมย่อยของฟอร์ม ให้พิมพ์คำสั่งกำหนดค่าให้กับตัวควบคุมต่างๆ ดังภาพ 5-29

 ภาพ 5-29 การพิมพ์คำสั่งกำหนดค่าฟอร์มคำถาม

   การเขียนโปรแกรมของปุ่ม “ตรวจคำตอบ” เพื่อตรวจสอบคำตอบ และการแสดงผลการตอบที่ตัวควบคุม Label2 ทำได้ดังต่อไปนี้

                1. ประกาศตัวแปรที่ใช้ในส่วนประกาศ เช่น

                                Dim Result$ ‘ตัวแปรเก็บข้อความที่เป็นผลลัพธ์

                                Dim Correct_Answer As Byte ‘ตัวแปรเก็บค่าคำตอบที่ถูก

                                Dim Answer As Byte ‘ตัวแปรเก็บค่าคำตอบของผู้ตอบ

                2. กำหนดค่าคำตอบที่ถูก (เฉลย) เช่น

                                Dim Correct_Answer = 3 หมายถง ตัวเลือกที่ 3 ถูก

                3. ตรวจสอบการเลือกของผู้ตอบและกำหนดค่าที่ตอบไว้ที่ปุ่มตรวจคำตอบ

                                If RadioButton1.Checkad = True Then Answer = 1

                                If RadioButton1.Checkad = True Then Answer = 2

                                If RadioButton1.Checkad = True Then Answer = 3

                                If RadioButton1.Checkad = True Then Answer = 4

                4. เปรียบเทียบค่าที่ตอบกับเฉลยว่าตรงกับคำตอบที่ถูกหรือไม่

                    ถ้าถูก ให้กำหนดค่า “ถูกต้อง” ให้กับตัวแปรเก็บข้อความที่เป็นผลลัพธ์

                    ถ้าไม่ถูก ให้กำหนดค่า “ทบทวนใหม่” ให้กับตัวแปรเก็บข้อความที่เป็นผลลัพธ์

                                If  Answer = Correct_ Answer Then

                                                Result$ = “ถุกต้อง

                                Else

                                                Result$ =  “ทบทวนใหม่”

                                End If

                5.แสดงผลการตอบที่ตัวควบคุม Label2

                                                Label2. Text = Result$

                6.บันทึกโครงงาน

                7.ทดสอบการทำงานของโปรแกรม ถ้ามีที่ผิดให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วบันทึกโครงสร้างใหม่

8.เมื่อโปรแกรมทำงาน คลิกเลือกคำตอบที่ปุ่มเลือก แล้วคลิกที่ปุ่มตรวจคำตอบถ้าถูกต้องจะได้ดังภาพ 5-30

ภาพ 5-30 โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์

Comments