English Language Development Department

The English Language Development is the systematic and explicit teaching of English phonology, morphology, syntax, lexicon, and semantics. The purpose of ELD is to provide students with English Language skills necessary for reading comprehension and academic writing. The English Development Language Program (ELD) at New Britain High School offers a sequence of courses to enable new to the District non-English speaking students to become proficient in reading, writing, and speaking English. Students will be placed in this program by the staff according to their proficiency in English at the time of entry and will be moved through the program based on the results of the English Language Skills Placement Test, or recent ELD periodic eight-week benchmark assessment. ELD Development courses develop all four language skills with a focus on grammar development. ELD explicit instruction further develops English reading comprehension and academic writing. Students will transfer into regular English classes as adequate language skills have been developed. ELD students must fulfill the graduation requirements of four English credits. The district’s English Language Development Program is not remedial in nature.

The transitional Bilingual Sheltered English Program is designed to meet the needs of students who do not have written and oral English language proficiency. These courses provide the opportunity to master the content of subject areas - Social Studies, Science and Math. Bilingual classes in the academic subject areas are taught using texts in the English language supplemented by materials in the native tongue. The program staff monitors the progress of students who are exited from the bilingual classes.


Departamento de Lengua Inglesa
El desarrollo del idioma inglés es la enseñanza explícita y sistemática de fonología, morfología, sintaxis, léxico y semántica de inglés. El propósito de ELD es proveer a los estudiantes con conocimientos necesarios del idioma inglés para la comprensión de lectura y escritura académica. El programa se desarrolló de lenguaje inglés (ELD) en la escuela Superior de New Britain ofrece una secuencia de cursos para permitir a los estudiantes de habla no-inglesa del distrito a ser competentes en lectura, escritura y habla inglés. Los estudiantes se colocarán en este programa por parte del personal según sus competencias lingüísticas en inglés a la hora de entrada y se moverán a través del programa basado en los resultados de la prueba de ubicación idioma inglés o reciente evaluación ELD periódica referente de ocho semanas y según su progreso de un nivel a otro. Cursos de desarrollo ELD, desarrollan todas las cuatro habilidades del lenguaje con enfoque en el desarrollo de la gramática. Instrucción explícita ELD desarrolla más comprensión de lectura inglés y lengua de la escritura académica. Los estudiantes transferirán a clases regulares de inglés dependiendo como se vayan desarrollando adecuadamente sus habilidades lingüísticas. Los estudiantes de ELD deben cumplir con el requisito de graduación de cuatro créditos en inglés. Aun después de salir del programa de ELD, se requiere que el estudiante continúe clases de inglés cada semestre. . Por naturaleza el Programa de Desarrollo de Lenguaje Inglés del Distrito no es remediador.

El programa de transición bilingüe (español y polaco) / de inglés protegido está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes que no tienen dominio del idioma inglés oral o escrito. Estos cursos ofrecen la oportunidad de dominar el contenido de áreas temáticas - estudios sociales, Ciencias y matemáticas. Se imparten clases bilingües en las materias académicas utilizando textos en lengua inglesa complementando con materiales en la lengua nativa (español o polaco). El personal del programa monitorea el progreso de los estudiantes que salieron de las clases bilingües.

Departament Jezyk Angielski
Program Nauczania Jezyka Angielskiego (ELD) jest systematycznym sposobem uczenia fonologii, morfologii, składni, słownictwa i semantyki.Celem ELD jest dostarczenie studentom umiejętności języka angielskiego niezbędnych do czytania ze zrozumieniem i pisania akademickiego.

Program Nauczania Jẹzyka Angielskiego (ELD) w New Britain High School oferuje szeroki zakres kursỏw z jẹzyka angielskiego w celu nauki i doskonalenia umiejẹtnosci w zakresie czytania, pisania i mỏwienia po angielsku. Uczniowie sạ umieszczeni w odpowiednich klasach w zależnosci od ich znajomości języka angielskiego i są przenoszeni do innych klas w ramach programu na podstawie wynikỏw testu ELD. Uczniowie są testowani co osiem tygodni. Kursy ELD rozwijają wszystkie cztery umiejętności językowe, z naciskiem na rozwỏj gramatyki, czytania ze zrozumieniem i akademickiego języka. Uczniowie będą przenoszeni na regularne kursy języka angielskiego jak opanują odpowiednie umiejętności językowe. Każdy uczeń potrzebuje cztery kredyty z języka angielskiego aby ukończyć szkołę. Po wyjściu z programu ELD, uczniowie są zobowiazani do uczestniczenia w klasach regularnego języka angielskiego w każdym semestrze. W ten sposob poznając nowe fakty, studenci uczą się równocześnie języka angielskiego.

Dwujęzykowy Program Polsko-Angielski przeznaczony jest dla uczniów, których językiem ojczystym jest język polski i którzy dopiero uczą się języka angielskiego. Program zapewnia ciagłość edukacji, przedmioty wykładane są w dwóch językach z systematycznym wprowadzaniem słownictwa i tekstu angielskiego.