วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล            
          ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการช่วยให้งานกายภาพบำบัดดำเนินไปอย่างรวดเร็วในการรักษาผู้ป่วยในแต่ละวัน ซึ่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดเองมีความจำเป็นที่จะต้องทราบการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การกู้ชีพเบื้องต้น การเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแผนก ฯลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดรวดเร็วสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่เพิ่มมากขึ้น
            วิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในให้การรักษาผู้ป่วยระบบต่างๆ ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก รวมถึงผู้ป่วยเด็ก ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและรวมถึงแผนกกายภาพบำบัดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้นักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลต่างๆ มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น หรือบางครั้งอาจเกินอัตรากำลังที่มีอยู่ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้มีการจัดจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดขึ้นเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด


 กำหนดจัดอบรม วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2554  เวลา 08.00 - 17.00 น.

 สถานที่จัดอบรม  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 อัตราค่าลงทะเบียน  2,500 บาท